Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour (1869-1951) kom til verden på Lyngby Landboskole som søn af forstanderen. Som 19-årig blev han student fra Schneekloths skole og cand. mag. 8 år senere. I mange år underviste han på højskoler og Lyngby Landboskole. Fra 1916 var han tilknyttet Sorø Akademi. Samtidig var han en meget anerkendt lokal- og personalhistoriker med flere udgivelser, bl.a. artikler til Årbøger for Historisk Samfund for Sorø Amt, som han tog initiativet til at stifte og var formand for 1911-32.

L. F. la Cour var selv af studenterårgang 1888 og påtog sig at samle og bearbejde de mange fotos og biografiske oplysninger. Han indleder bogen med (i uddrag):

I Følge den officielle Fortegnelse var der i 1888 406, der tog Studentereksamen, deraf 388 i Danmark og 18 paa Island; af disse 406 er dog 1 udeladt, idet han ogsaa tog Eksamen det følgende Aar og indstændig har anmodet om kun at blive henregnet til dette Hold. Skolerne er opførte i den Orden,
hvori de staar nævnte i den omtalte Fortegnelse.

Ved Universitetet, den polytekniske Læreanstalt og de højere Læreanstalter i Reykjavik er der af Studenterne fra 1888 taget følgende Eksaminer:
Teologisk Embedseksamen : 97; af Kandidaterne er 1 ogsaa cand. mag.
Medicinsk Embedseksamen: 64.
Juridisk Embedseksamen: 53.
Statsvidenskabelig Eksamen: 9.
Skoleembedseksamen: 23.
Magisterkonferens: 4.
Polyteknisk Eksamen: 18.

11 har disputeret for den medicinske Doktorgrad, 5 for den philosophiske Doktorgrad og 1 for den theologiske Licentiatgrad.

Som det vil ses, har de personalhistoriske Oplysninger, som jeg giver, en højst forskellig Længde, hvad der selvfølgelig beror paa, at enkelte er meget »meddelsomme«, medens andre som sagt, er fuldkommen tavse. — Det har naturligvis ikke været muligt for mig at kontrollere Rigtigheden af de opgivne Data; jeg har i hvert enkelt Tilfælde maattet tage det for gode Varer, der blev mig meddelt. Heller ikke har det ladet sig gøre ved Selvsyn at forsikre sig om, at de Billeder, der blev mig sendt, var de rigtige, men forhaabentlig er der ingen Fejl at paavise. Det Forsøg, der fra en enkelt Side
blev gjort paa at faa indsmuglet et forkert Billede, blev heldigvis afpareret.

Forhaabentlig vil det vinde Bifald, at Skriftet, efter mit Forslag, er blevet prydet med Billeder af de enkelte Skoler. De, der har været mig behjælpelig med at fremskaffe disse, som ogsaa de, der har ydet mig en Haandsrækning paa anden Vis, beder jeg om at modtage min oprigtige Tak. Desværre har del ikke ladet sig gøre for mig at skaffe Billeder til Veje af Mariboes Skole og Nørrebros Latin- og Realskole i Baggesensgade.

Mulig vil den Smule Statistik, jeg opstiller i Slutningen af Bogen, ogsaa kunne paaregne lidt Interesse.

Idet jeg da afslutter Arbejdet med dette lille Skrift, beder jeg om, at det maa blive modtaget med Velvilje trods dets Mangler, som ingen er klarere over end jeg selv, men: Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

 

      Hindholm v. Fuglebjærg, 9. Oktober 1913.


                                                                                                      L. F. LA COUR 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.