Frederik Reinholdt Friis (1836-1910) blev født i Utterslev sogn på Lolland. Han var en kendt literat og fik udgivet adskillige artikler og bøger med historisk indhold, bl.a. "Disciplene i Sorø Skole 1586-1623", som han indleder med:

Forord.

 

Nærværende Fortegnelse over Disciplene i Sorø Skole i Tidsrummet fra dens Stiftelse. 1586 til 1623 er aftrykt efter Haandskriltet Nr. 361 Fol. af den Arnemagnæanske Samling i Universitetsbibliotheket. I dette I håndskrift anføres de adelige Disciple indtil 1664 og de ikke adelige indtil 1649. Af begge Fortegnelserne er Slutningen trykt i Taubers Udsigt over Sorø Akademies Forfatning 1623 — 65. Kbh. 1827, Fol.; men med et Par betydelige Afvigelser. Af de uadelige Disciple, der i Haandskriftct nævnes under 1622, har Tauber nemlig anført nogle under 1623, og de, der høre til 1623, har ban henført til 1624. At begge de haandskrevne Fortegnelser begynde med 1586, omtaler han ikke. Haandskriftet nævner ingen uadelige Disciple under 1619 og 1624, og kun een under 1625. I Mallings Afhandling om Sorø Skole omtales, at der i Tidsrummet 1586 — 1623 i Skolen undervistes 195 adelige og 501 (skal være 502) ikke adelige Elever (For Historie og Statistik, ved I. Collin, I, 5). Saavel blandt de adelige som blandt de ikke adelige Disciple vil man finde mange bekjendte Personer.

       Kjøbenhavn, i Januar 1879.

                                   F. R. Friis.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.