Bogen er fra 1875-studenterårgangens 25-års jubilæum i 1900 og indledes med:

FORORD.

I Aaret 1875 toge 159 Studerende Afgangsexamen ved de lærde Skoler eller Adgangsexamen ved Universitetet. Af disse ere i de forløbne 25 Aar 25 afgaaede ved Døden, medens ingen Efterretning har kunnet erholdes om 1.

Af de øvrige 133 have for Tiden 65 Bopæl i Kjøbenhavn eller paa Frederiksberg, 16 i det øvrige Sjælland, 28 i Jylland, 5 paa Fyen, 1 paa Taasinge, 2 paa Falster, 1 paa Færøerne, 1 paa Sct. Croix og 5 paa Island. I Udlandet bo 9, nemlig 3 i Amerika, 2 i Rusland, 1 i Norge, 2 i England og 1 i Afrika.

Efter Examener og Livsstillinger fordele de sig saaledes:

42 cand. juris. 1 Departementschef, 5 Overretsassessorer, 2 Kriminalretsassessorer, 1 Gouvemementssecretair, 2 Borgmestre og Byfogeder, 2 Contoirchefer og 1 Fuldmægtig i Ministerierne, 1 Contoirchef i Livsforsikringen, 1 Amtsforvalter, 1 Auditeur, 2 Assistenter under Retterne, 4 By- og Herredsfuldmægtige, 1 fhv. Amtsfuldmægtig, 1 fhv. Sysselmand, 10 Overretssagførere, 1 Underretssagfører, 1 Hofintendant, 1 Skatteinspektør, 1 Kreditforeningskasserer og 1 Lotterikollektør, medens 4 ere døde.

36 cand. theol. 3 Provster, 25 Sognepræster, 1 Adjunkt. 1 Skoleinspektør og 3 Lærere; 3 ere døde.

24 cand. med. et chir. 2 Korpslæger, 1 Distriktslæge, 2 Kommunelæger, 1 Overlæge, 1 Forstander for Aandssvageanstalter, 1 død, de øvrige praktiserende Læger.

5 cand. polit. 1 Legationssecretair, 1 Postmester, 1 Contoirchef, 1 Redacteur, 1 fhv. Expeditionssecretair.

5 cand. polyt. 1 Lector (Norge), 1 Adjunkt, 2 Ingenieurer, 1 død.

4 cand. mag. 1 Professor, 1 Museumsassistent, 1 Skoleinspektør og 1 Sceneinstruktør.

2 cand. philol. 1 Adjunkt, 1 død.

Ialt have altsaa 118 taget afsluttende Examen. Af disse ere 10 afgaaede ved Døden.

Af de resterende 40 ere 2 Grosserere, 2 Handlende, 2 Postmestre, 2 Lærere, 2 Landmænd, 1 Fuldmægtig hos Overpostmesteren, 1 Vexellerer, 1 Telegrafist, 1 Sceneinstruktør og Forfatter, 1 Kaptejn, 1 Ingenieur, 1 Redacteur, 1 Redactionssecretair, 1 Arkitekt, 1 Kunstmaler, 1 Skuespiller, 1 Skolebestyrer, 1 fhv. Adjunkt, 1 fhv. Pharmacevt, 1 jødisk Præst, medens 15 ere døde.

5 bleve Dr. med., 3 Dr. juris og 3 Dr. phil.

Nedenstaaende kortfattede biografiske Meddelelser, der ere udgivne i Anledning af Festligholdelsen af 25 Aars Jubilæet for Studenterne fra 1875, støtte sig for en væsentlig Del til de af vedkommende selv meddelte Oplysninger. Disse ere indsamlede af og supplerede ved cand. juris A. A. Malta-Müller.

Studenterne ere opførte i den samme Orden, i hvilken de findes opførte paa den officielle Fortegnelse over Studenterne fra 1875. — Det umiddelbart efter hver Students Navn anførte Tal angiver den Karakter og de Pointsantal, som Vedkommende opnaaede ved Artium.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efternehandlet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.