Bogen udkom ved 25-års jubilæet for studenterårgang 1874 og indledes med:

                                                                      FORORD.

I Aaret 1874 tog 150 Studerende Afgangseksamen ved de lærde Skoler eller Adgangseksamen ved Universitetet.

Af disse er i de forløbne 25 Aar 25 afgaaede ved Døden. Af de øvrige 125 har for Tiden 59 Bolig i Hovedstaden og 30 paa Landet; af de øvrige 36 bor 3 i Aarhus, 3 i Viborg, 2 i Aalborg, 2 i Thisted; Horsens, Ribe, Odder, Frederikshavn, Skagen, Randers, Kolding, Odense, Nyborg, Kjerteminde, Marstal, Slagelse, Frederikssund, Holbæk, Nykjøbing S., Maribo og Nakskov huse hver 1. I Grønland bor 1, i Amerika 3, paa Ny Zeeland 1, i Rom 1, i London 1, i Berlin 1 og i Dresden 1.

Af de 150 blev 137 immatrikulerede ved Universitetet i Aarene 1874-80.

34 blev Cand. jur.; 32 Cand. theol.; 29 Cand med.; 7 Cand. polyt.; 3 Cand. mag. (Magisterkonferens) 1 Cand. mag. (Skoleembedseksamen) 1 blev Dr. jur., 3 Dr. med. og 3 Dr. phil.

De nulevendes Livsstillinger fordeler sig, for saavidt Oplysninger foreligger, saaledes: 24 Præster, 23 Læger, 9 Overretssagførere, 14 Fuldmægtige, 3 Kontorchefer, 4 Lærere, 2 Adjunkter, 2 Skolebestyrere, 1 Docent, 1 Professor, 3 Forfattere, 1 Redaktør, 1 Fotograf, 4 ved Fabriksvirksomhed, 4 ved Handelen, 4 Officerer, 6 Landmænd, 1 Landbrugskonsulent, 1 Amtvejsinspektør, 1 Baneingeniør, 1 Trafikchef, 2 Borgmestere, 1 Byfoged, 1 Prokolfører, 1 Rodemester, 1 Skovrider, 1 Musæumsinspektør, 2 Partikulierer, 1 Hofchef, 1 Hofmarskal og 1 Gesandt.

Følgende kortfattede biografiske Notitser, som er udgivne af Komiteen, er for største Delen tilvejebragte ved Udsendelsen af et Skema. Dette er dog ikke altid blevet udfyldt omhyggeligt, og i adskillige Tilfælde end ikke tilbagesendt. Ordningen er den samme som i den officielle Fortegnelse fra 1874, det sidste Aar, den gamle Artium afholdtes, inden den nyes Indførelse med en sproglig og en mathematisk Retning.

Studenterne fra Reykjavik er ikke medtagne.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.