Frants Richard Høeg Brask (1877-1942) påtog sig at samle oplysninger til og udgive 25-års jubilæumsskriftet for studenterårgangen 1894, som han var en del af. Han omtaler sig selv på side 162 og indleder med:

Naar Bogen om Studenterne fra 1894 nu endelig udkommer, skal den indledes af mig som dens Samler og Udgiver med en Beklagelse af den skete Forsinkelse; den skyldes forskellige Forhold, hvorover jeg kun tildels har været Herre. Trods delte haaber jeg dog, at Bogen vil være til Fornøjelse, i første Række for dem, hvem den omhandler. Jeg henleder i denne Forbindelse Opmærksomheden paa, at der ikke er taget Hensyn til de Forandringer, der har fundet Sted efter Udgangen af Aaret 1919. Nogle Tilføjelser og Rettelser gives sidst i Bogen.

Jeg føler Trang til at takke dem, der har muliggjort Bogens Fremkomst ved Indsendelse af de fornødne Oplysninger eller paa anden Maade; specielt takker jeg Fyrdirektør Th. Krabbe, som har fremskaffet Biografierne for de islandske Studenter, og Bibliotekar S. Blondal, som har hjulpet mig med Korrekturen paa disse Biografier.

De Dimittenter, med hvem eller med hvis Slægt jeg ikke har kunnet komme i Forbindelse, og om hvilke jeg derfor ad anden Vej har søgt at erholde Oplysninger, hvad desværre ikke i alle Tilfælde er lykkedes, er foran Navnet mærkede med *. De døde, ialt 41, er mærkede med † efter Livsstillingen.

I Sommeren 1894 blev der ialt dimitteret 387 Studenter; heraf var 2 Omgængere fra 1893, og da begge er omtalte i Bogen om Studenterne fra 1893, medtages de ikke her; derimod tilkommer 2, der tog extraordinær Afgangsexamen ved Universitetet i Januar 1894, saa at det samlede Tal uforandret bliver 387. Af disse har 59 taget medicinsk Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet, 4 ved Lægeskolen i Reykjavik; af de 59 har 5 taget Doctorgraden. 68 har taget theologisk Embedsexamen ved Universitetet - 2 af disse er Doctores, den ene ved et tysk Universitet -, 4 ved Præsteskolen i Reykjavik. 74 har absolveret juridisk Embedsexamen, af disse er 1 tillige cand. mag.; foruden denne sidste er der 18 cand. mag.’er, hvoraf 2 er Dr. phil. 10 er mag. art. - hvoraf 3 Dr. phil. - og 4 mag. scient med 2 Dr. phil. 8 kan føre Titlen: cand. polit. eller cand. mag. i Statsvidenskab. Endelig har 21 taget polyteknisk Examen ved Læreanstalten. Ialt har saaledes 270 fuldført deres Studier i Kjøbenhavn eller Reykjavik. Af de øvrige gik 7 Officersvejen, 4 blev Skuespillere, og af dem er 1 Dr. phil., og 4 tog Tandlægeexamen.

Iblandt de 41 døde var 6 Læger (1 Dr. med.), 5 Theologer, 3 Jurister, 1 cand. polit. og 1 Officer; 12 døde, forinden de havde tilendebragt deres Studier, og 13 efter at være overgaaede i praktiske Livsstillinger. Muligvis er nogle af de Dimittenter, som jeg ikke har kunnet skaffe Oplysninger om, døde.

 

       Kjøbenhavn i November 1922.

                                                                                          RICHARD HØEG BRASK.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.