Arthur Aumont (1860-1917) påtog sig at stå for den tekstmæssige side af: "1879-1904 : Smaa Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1879 : Udgivne i Anledning af 25-Aars-Jubilæet". Han omtaler sig selv på side 3. Bogen indledes med:

Paa det Møde, der i Maj Maaned afholdtes af Studenter fra 1879 for at træffe Forberedelser til 25 Aars Jubilæumsfesten, vedtoges det efter Forslag af Kriminalretsassessor C. E. CoId at forsyne den biografiske Fortegnelse med to Portræter, et fra Rusaaret eller de nærmeste Aar deromkring, et andet fra Nutiden, i Stedet for, som det hidtil var Sædvane ved Studenterjubilæer, at samle Nutidsportræterne paa et stort fotografisk Gruppebillede. Paa samme Møde valgtes undertegnede til at redigere Teksten. Dette er denne Bogs Tilblivelse.

Biografierne er i det væsenlige udarbejdede paa Grundlag af de Meddelelser, vedkommende selv har indsendt til Jubilæums-Udvalget; en Del har ikke besvaret Udvalgets gentagne Henvendelser, et Par har endog ligefrem nægtet at give Oplysninger, til Gengæld har andre vist et mere kammeratligt og hjælpsomt Sindelag, blandt disse tilkommer der Professor Dr. phil. Hans Olrik en særlig Tak: han har gennemgaaet Manuskript og Korrektur, og hans omfattende Personalkendskab skyldes det hovedsagelig, at der findes saa forholdsvis faa Huller i dette lille biografiske Leksikon over Studenterne fra 1879.

De Afvigelser, der er sket fra den strengt alfabetiske Rækkefølge, skyldes typografiske Hensyn.

 

   København, i Oktober 1904.

                                                                                    ARTHUR AUMONT.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.