Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

Hauch-Fausbøll blev af jubilæumskomiteen anmodet om at samle oplysninger om studenterårgangen 1890. Fra indledningen af bogen:

Universitetsaarbogen udviser, at der i Aaret 1890 blev dimitteret 417 Studenter. Af disse figurerer de 411 i nærværende Jubilæumsbog, og Biografierne er saavidt muligt førte à jour. For at bøde noget paa den ensartede skematiske Form, der let bliver fremherskende i denne Art biografiske Værker, havde Komitéen opfordret Studenterne til foruden de faktiske biografiske Data at meddele nogle personlige Indtryk eller mindre Autobiografier, og vi har da ogsaa haft den Glæde at modtage adskillige individuelle og karakteristiske Udtalelser, der paa en tiltalende Maade bryder Opregningernes stereotype Ensformighed.

Biografierne er opførte i alfabetisk Skoleorden. Tilsidst følger de mange Privatister og Islænderne. Indenfor de enkelte Grupper har den alfabetiske Orden ikke kunnet overholdes paa Grund af Billedstoffet og af typografiske Hensyn: men ved Hjælp af del alfabetiske Navneregister bag i Bogen vil det være let at finde hver især af Jubilarerne.

 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan dowbloades via dette link.