Gerhard Peter Brammer (1870-1924) var selv en del af studenterårgangen 1887 og påtog sig at samle oplysninger til 25-års jubilæumsskriftet. Han omtaler sig selv på side 32. Af indledningen fremgår bl.a.:

Efter den officielle Fortegnelse var der i 1887 389 Studenter; af disse er efter eget Ønske en — A. C. CHRISTENSEN (nu OVERGAARD) —, der tog Sygeeksamen ved Mariboes Skole Januar 1887, omtalt i Bogen om Studenterne fra 1886, og dette gælder ogsaa C. CHRISTENSEN (nu LINDE), der bestod Studentereksamen ved Horsens Skole baade 1886 og 87, og som officielt henregnes til begge Aargange. Der bliver da til Rest 387 Studenter, der i det følgende er opførte i samme Grupper som i den ovennævnte Fortegnelse, hvoraf følger, at Privatisterne er henførte til den Skole, hvorved de har indstillet sig til Eksamen; indenfor den enkelte Skole er det dog — naar undtages, at Privatisterne altid er satte efter Skolens Elever—bog-tekniske Hensyn, der har været afgørende for Ordningen.

For alle 387 gælder det, at det er lykkedes at opspore deres Hjemsted og Slægt, men ikke mindre end fem — GAMMELTOFT, JOHANNESEN, LANDER, SØRENSEN og THORBERG — maa betragtes som forsvundne, og det har ikke været muligt at skaffe Efterretninger om dem. Sandsynligheden er vel størst for, at de er døde, men da dette ikke er bevist, er de dog i det følgende medregnede i Tallet paa de levende.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.