Søren Peter Albert Cortsen (1878-1943) er selv en del af studenterårgangen 1895. Han omtaler sig selv på side 3. Fra bogens afslutning:

LIDT STATISTIK

 

Af de 410 Studenter fra 1895 har 281 taget sproglig-historisk og 129 matematisk-naturvidenskabelig Examen artium. 327 er dimitteret fra Skoler, 83 privat (henholdsvis 9 og 1 fra Reykjavik). 16 er Kvinder.

307 — tre Fjerdedele — har selv udfyldt Spørgeskemaet, 103 (betegnede med Stjerne) er biograferet af andre. Bogen indeholder 517 Billeder af 292 Studenter, nemlig eet Billede af 67 og to Billeder, el ældre og et nyere, af 225.

39 er døde i de svundne 26 Aar.

Af de i Bogen givne Oplysninger ses, at mindst 332 har taget 340 mere eller mindre »afsluttende« Eksaminer efter Artium. Juridisk, theologisk og medicinsk Embedseksamen alene er bestaaet af 214, — over Halvdelen af alle Aarels Studenler. Tallet af Kandidater i de forskellige Kundskabsgrene er:

Cand. jur. 95 (1 tillige Cand. mag. = Cand .polit.); Cand. theol. 61 (3 tillige Cand. mag. ved Tillægsprøve; 1 Dr. theol.); Cand. med. 58 (deraf 6 Kvinder; 3 Dr. med.); Cand. polyt. 28; Officerer (Premierløjtnanter) 26 (1 tillige Cand. polyt., 1 Mag. scient, 1 Translatør); Cand. mag. 19 (4 Dr. phil.); Mag. scient. 10 (deraf 1 Kvinde; 1 Dr. phil.); Cand. mag. = Cand. polit. 7 (1 tillige Cand. jur.); Mag. art. 6 (4 Dr. phil.); Seminarister (efter Artium) 6; Translatører 4 (3 Cand. jur., 1 Officer); Cand. polit. 3; Tandlæger 3; Dyrlæge 1; Handelseksamineret 1; Cand. pharm. 1; Exam. pharm. 1 (en Kvinde); Skovbrugskandidat 1; Tegnelærer 1; Trafikassistent 1; Vekselmægler 1. Desuden er 1 svensk Cand. med., 1 islandsk Cand. med., 1 islandsk Cand. theol., 1 engelsk Cand. theol., 1 Handelseksamineret i Schweiz, 1 med Ingeniørdiplom fra Tyskland.

De allerfleste af de 410 er Cand. phil. 

Del maa ogsaa nævnes, at ikke faa har taget Lærereksamen og en enkelt farmaceutisk Eksamen før Artium, og at adskillige har uddannet sig paa anden Maade hjemme eller i Udlandet.

3 er Højesteretssagførere, 9 Dr. phil., 3 Dr. med., 1 Dr. theol., desuden 2 Dr. phil. og 1 Dr. polit. i Udlandet. 4 er Professorer ved Universitetet, 1 (en Kvinde) Prof. i Udlandet. 3 er Docenter og 1 Lektor i København, 1 Docent og 1 Lektor i Udlandet.

I følgende Lande uden for Danmark lever eller er døde: Island 8, Grønland 3, Sverige 1, Tyskland 2, England 2, Nordamerika 14, Sydamerika 1, Kina 3, Siam 1, Java 2, Armenien 1, Ægypten 1, — ialt 42.

 

                                                                                                                     M. V. R.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.