Bogen med korte biografier om studenterne blev bearbejdet af Heinrich Wilhelm Theodor Falkenberg Bang (1843-1910) i forbindelse med årgangens 25-års jubilæum. Der er her et mindre uddrag:

I Fortegnelsen, der 1862 blev udgivet, findes 203 Dimissi, af hvilke 1, der var hindret i at blive dimitteret 1861, allerede blev Student i Januar 1862; skjøndt han regner sig som Student fra 1861, har jeg dog ment at burde medtage ham.

Af de sex, der dimitteredes fra Reykjavik, blev kun den ene immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet, men jeg har dog anført dem alle paa Listen; derimod stod det strax klart for mig, at de, der dimitteredes fra slesvigske Skoler, men umiddelbart derpaa gik til Kiels Universitet — 3 fra Flensborg og 1 fra Slesvig — ikke burde optages paa Listen; jeg har været i Tvivl om, hvorvidt jeg burde medtage eller udelade dem, som efter og paa Grund af Fredsslutningen 1864 forlode Danmark (3 fra Haderslev, 2 fra Flensborg, 1 fra Slesvig); da de dog have været Studenter i Danmark, har jeg ikke helt villet udelade dem, men paa Grund af forskjellige Omstændigheder ere selvfølgelig Efterretningerne om disse blevne mindre udførlige. 

Til de 203 fra Kongeriget og Island dimitterede komme da 14 fra Hertugdømmet Slesvigs Skoler, nemlig 8 fra Haderslev, 3 fra Flensborg, 3 fra Slesvig; af det saaledes udkomne samlede Antal 217 ere mindst 40 afgaaede ved Døden, og nogle enkelte andre, fra hvem der i en længere Aarrække ingen Underretning er kommen, ere sandsynligvis ogsaa døde.

Det Kongelige Biblioteks har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1912 fik Sofus Elvius til opgave at udarbejde "Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1862". Du kan læse mere her