Bogen med korte biografier om studenterne blev udgivet i forbindelse med årgangens 25-års jubilæum:

I Aaret 1850 tog 82 Dimitterede Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet (af disse bleve 2 examinerede i December). Desuden dimitteredes fra de udvidede Skoler og fra Sorø Akademi 22 Studenter. Det samlede Antal af nye Studenter blev 104. 1849 var Tallet 119, 1851 144, 1852 124. At Tallet for 1850 blev saa ringe, hidrørte for en Del fra Overgangsperioden for flere Skolers Vedkommende til den udvidede Form. Fra følgende Skoler dimitteredes ikke i dette Aar: Borgerdydskolen i Kjøbenbavn, Aalborg Skole, Horsens Skole, Kolding Skole og den lærde Skole i Fredericia.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link