Den lille bog er fra 50-års jubilæet i 1896:

Antallet af Studenter fra 1846 var 120, deraf underkastede 102 sig Examen ved Universitetet, 8 ved Metropolitanskolen, 4 ved Kolding Skole og 6 ved Sorø Akademi; 4 erholdt Karakteren laudabilis præ celeris, 55 laudabilis, 60 haud illaudabilis og 1 non contemnendus. — Af de 120 fuldendte 72 deres videnskabelige Uddannelse, idet juridiske Examiner aflagdes af 32, nemlig latinsk juridisk Examen af 27 (hvoraf 7 tillige toge den dengang gældende slesvigsk-juridiske Examen og 1 af disse endvidere statsvidenskabelig Examen) 1 dansk-juridisk Examen og 4 statsvidenskabelig Examen. Theologisk Examen absolveredes af 17, medicinsk af 11, philologisk Examen af 4; Magistergrad toges af 3, polyteknisk Examen af 1, Forstexamen af 3, Landinspektørexamen af 1.

Om et Antal af 106 har Oplysning været at tilvejebringe angaaende deres senere Livsstillinger. I Dommerembeder ansattes nemlig 13, foruden 3, som senere gik over i Sagførervirksomhed, som Funktionærer ved Retterne 3, som Sagførere 5, som Amtmand 1, som Gesandter 2 foruden 1, som senere gik over i Amtmandsstilling, som Præster 12, som Lærere ved Universitetet og polyteknisk Læreanstalt 3, som Lærere ved lærde Skoler 7, ved kommunale og private Skoler 10, som Læger 11, som administrative Embedsmænd 16, som Militære 7, som Landinspektører 1. Landejendomsbesiddere bleve 7, Næringsdrivende 3, som Forfattere, Redaktører og deslige virkede 3 foruden 1, som tidligere havde været administrativ Embedsmand, som Stenografer 2.

Afgaaede ved Døden ere 64.

Af Studenterne fra 1846 have 3 (Bille, Bærentzen og Steenstrup) været Medlemmer af Rigsdagens Folkething, 1 (G. Nielsen) af den slesvigske Stænderforsamling.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link