Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1910 fik han udgivet: "Studenterne fra 1884 : En Samling af Biografier udarbejdet i Anledning af 25-Aars Jubilæet", som indledes med: 

Den følgende Samling Biografier er oprindelig foranlediget ved en Henvendelse fra Hr. Boghandler Tillge som Medlem af den Komité, der forestod Afholdelsen af Jubilæums-Festligheden, kort før denne fandt Sted. Det var saaledes umuligt at faa Samlingen færdig samtidig med denne, men da et saadant Arbeide ogsaa nærmest skal være et Minde om gamle Kammerater, spiller Tidspunktet for dets Fremkomst en mindre væsentlig Rolle.

Det var oprindelig Hensigten at udstyre Bogen med to Portrætter af de biograferede, et fra Studenterdagene og et fra Nutiden, men denne Plan maatte af praktiske Grunde opgives, og jeg har derfor valgt at udarbejde Biografierne efter samme Mønster, som jeg fulgte ved Udarbejdelsen af Biografierne af Studenterne fra 1885. En lille Afvigelse fra delle, som jeg havde paatænkt — at medtage Eksamenskaraktererne — opgav jeg atter efter fleres indtrængende Anmodning, og disse Oplysninger hører jo ogsaa nærmere hjemme i de forskellige Stater end i et Jubilæumsskrift.

5 af de 352 Studerende, der i 1884 tog Afgangseksamen, bestod denne i Januar og er udeladte her, da de allerede er behandlede i Studenterbogen fra 1883, ligeledes er de 25 fra Reykjavik Skole dimitterede Islændere af praktiske Grunde forbigaaede i denne Fortegnelse, blandt hvis 322 Personer der kun er en Kvinde.

55 af de 322 er afgaaede ved Døden. 86 tog ikke Embedseksamen, 73 blev cand. theol., 60 cand. med., 56 cand. jur., 16 tog Skoleembedseksamen, 11 blev cand. polyt., 7 tog Magisterkonferens (3 i Naturhistorie, 1 i Fysik og 1 i hvert af de tre Hovedsprog), 6 blev cand. polit., 5 Officerer, 1 cand. pharm. og 1 Forstkandidat. Blandt dem, der ikke tog Embedseksamen, findes med Undtagelse af Sophus Michaelis, der har Skoleembedseksamen, og Johannes Dam, der er juridisk Kandidat, alle Aarets Forfattere, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Oscar Madsen, M. M. Lund og Viggo Stuckenberg. I del hele taget vil Aargangen give en rig Høst for et kommende Forfatterleksikon, hvori I. P. Müller og Pastor Skovgaard-Petersen vil danne Overgangen til den strengt videnskabelige Litteratur, som ogsaa, om end ikke saa fyldigt, er repræsenteret her.

To af Studenterne er Sangere ved den kgl. Opera, (Agerholm og Max Müller), to er kendte Politikere (Borgbjærg og Zahle), ikke faa er, som det vil ses af Fortegnelsen, ansete Videnskabsmænd, men iøvrigt har de fleste benyttet deres Embedseksamen efter dens Hensigt, af Teologerne har dog 11 foretrukket Lærergerningen, deraf har de 4 taget Tillægseksamen, (deriblandt en tidligere Præst, der er gaaet over til Katolicismen og nu blevet Lærer), en er Docent ved Universitetet, en Forstander for en Opdragelsesanstalt. Af Juristerne gik 27 Embedsveien, 19 blev Sagførere, 7 blev Retsbetjente, 1 Bankmand, 1 som ovenfor nævnt Forfatter, og 1, der oprindelig var Sagførerfuldmægtig, endte som Agent.

Ligesom ved Studenterne fra 85 er Grundlaget tilvejebragt ved Udsendelse af Spørgeskemaer, de der ikke har returneret disse, eller som trods gentagne Opfordringer ikke har villet give Oplysninger, er betegnede med ÷. Desværre synes det, som om Publikum er blevet noget demoraliseret med Hensyn til saadanne Spørgeskemaers Besvarelser, thi ikke faa af dem har været skødesløst udfyldte, og deres Bearbeidelse har derfor krævet betydelig Tid. Naar det om saa godt som alle Studenterne er lykkedes at skaffe fyldige Oplysninger, saa skyldes det for en Del den Velvilje og Interesse, der er vist Arbeidet fra forskellig Side. Særlig skal jeg nævne den udmærkede Bistand Hr. Operasanger Agerholm paa flere Punkter har ydet mig, for denne og enhver anden Hjælp under Arbejdets Gang tillader jeg mig her at aflægge min erkendtligste Tak.

 

Dansk Genealogisk Institut, 3. Okt. 1910.

 

                                                   Hauch-Fausbøll.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.