Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.  I 1914 fik han udgivet "Studenterne 1889-1914 : Biografier og Portrætter", der indledes med:

Efter Opfordring af Komitéen for Studenterjubilæet har jeg samlet de følgende Biografier og Portræter af Studenterne fra 1889. Foruden H. M. KONGEN, der tog Eksamen 25., 26., 27. Marts, 1. og 5. April i matematisk-naturvidenskabelig Retning ved Metropolitanskolen med Cand. philol. J. VAUPELL som Dimissor, omfatter Samlingen de 408 Studenter fra Sommeren 1889, endvidere en Student fra Antwerpen, der blev immatrikuleret og senere tog Embedseksamen ved Universitetet, én, der tog Eksamen i September 1889, og én, der tog Eksamen i Januar 1890, men som regner sig for at høre til Holdet fra 1889 og har ønsket at komme med blandt dette, derimod er ikke medtaget 5, der tog Sygeeksamen i Januar 1889, da de efter at være bleven gjort bekendt med Foretagendet ikke har vist nogen Interesse derfor.

Af de 408 Studenter fra Sommeren fik to Matematikere, Læge FOLMER HANSEN og Professor POUL HEEGAARD, begge fra Metropolitanskolen, Udmærkelse. Samme Karakter opnaaede Overretssagfører C. F. BRORSON, Lærer, Cand. mag. J. S. C JENSEN, Kriminalretsassessor C. D. G. RUMP og Overretsassessor ERIK TROLLE (Metropolitanskolen), Adjunkt cand. mag. H. H. C. B. HAMMER (Roskilde), Skoleinspektør, cand. mag. CHRISTOPHER JØRGENSEN (Odense), Dr. med. J. C. B. KRARUP (Aalborg), afdøde stud. mag. C. J. JOHANSEN og Forsvarsminister P. MUNCH (Viborg), fh. Overretssagfører J. O. N. M. ROSENDAHL (Ribe), Kontorchef F. C. MARTENSEN-LARSEN (Borgerdydskolen i Kjøbenhavn), Journalist, cand. phil. IVAR Moe (Privatist), cand. mag. THYRA ElBE, cand. mag., Professorinde A. D. LUTKEN, f. Müller og Adjunkt, cand. mag., Frk. D. M. WULSTEN (N. Zahles Skole), Læge S. ALSTED og Sognepræst P. A. JENSEN (Vejle) samt afdøde cand. mag. RANGEL NIELSEN (Frederiksberg).

46 af de 408 Studenter er afgaaet ved Døden, og 21 har søgt at bane sig Vej i Udlandet, 2 af disse er atter vendt syge tilbage til Danmark, og 2 har igen taget Ophold herhjemme.

76 har underkastet sig den teologiske Embedseksamen, 75 den medicinske, 63 den juridiske, 34 har taget Skoleembedseksamen, 10 Magisterkonferens, 9 statsvidenskabelig Eksamen, 18 er bleven polytekniske Kandidater og 12 faste Officerer, 12 har erhvervet sig den medicinske Doktorgrad, 6 den filosofiske, 1 er bleven Dr. polit. og 1 Dr. phil. h. c. En teologisk Kandidat er tillige cand. mag.

Medens det er lykkedes at skaffe Oplysning om alle Studenterne, har det ikke været muligt at faa fat paa Portræter af dem alle, af nogle eksisterer Billeder slet ikke, andre har intet Billede villet afgive. For Skolernes Vedkommende har vi tildels kunnet hjælpe os med Gruppebilleder, men hvad Privatisterne angaar, har vi maattet nøjes med det indsendte Materiale. Det siger sig selv, at Reproduktionen af disse tildels gamle Billeder ikke overalt har kunnet blive lige smuk, men vi har ment det rettest hellere at medtage et mindre godt Billede end slet intet at bringe. De indsendte Oplysninger er tildels konfererede med trykte og utrykte Kilder, men jeg har holdt mig saa nær op ad det opgivne som muligt med Henblik paa Værkets Karakter og Omfang, det følger af sig selv, at dette Hensyn ikke har kunnet vises dem, der har ladet alle Henvendelser ubesvarede. Dette har dog heldigvis kun været faa, hos de fleste har jeg mærket en smuk og varm Interesse for paa denne Maade at forny gammelt Kammeratskab, og jeg bringer alle, der med Velvilje og Imødekommenhed har lettet mig Arbejdet, en hjertelig Tak.

                                                                                     TH. HAUCH-FAUSBØLL

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.