Albert Emil Leth (1822-1884) kom til verden i Lyngby som søn af en distriktslæge. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog som 24-årig teologisk attestats. Året efter tiltrådte han en adjunktstilling på Herlufsholm. Han blev kendt som en meget afholdt lærer, der fra 1858 fik titel af overlærer.

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Som 18-årig dimitteredes han fra Herlufsholm med 1. karakter. 3 år senere blev han cand. phil. og efter yderligere 4 år cand. polit. I 1893 blev han leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og kendes for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie.

Leth og Wad var i 1875 sammen om at udgive "Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1875". Værket indeholder 1.026 små biografier over dimittender samt et tillæg med 72 navne over adelige personer, der i kortere eller længere tid har studeret på Herlufsholm. Bogen indledes med disse forord:

Ved Udarbejdelsen af „Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm“ er benyttet følgende Kilder, utrykte og trykte: „Skolens Bog“ (Sk. B.), Indmeldelsesprotokol over Skolens Disciple fra 1690 til 1798, samt de følgende Indmeldelsesprotokoller, Universitetsmatriklen, Lengnicks Kirkebogsuddrag i Gehejmearkivet og andre Kilder sammesteds, Herlufsholms Regnskaber fra 1611 til omtrent 1690 i Kongerigets Arkiv, Erslews Forfatterlexikon med Supplement, Nyerups og Krafts Literaturlexikon, Worms Lexikon over lærde Mænd, Wibergs Præstehistorie, Hundrups forskjellige Skrifter, Lengnicks Stamtavler, Kroghs højere danske Adel og de danske Majorater, Melchiors og Leths Herlufsholms Historie, Gjessings Jubellærere, Treschows Jubellærere, Erlandsens nordenfjeldske Gejstlighed, Barfods Falsters Gejstlighed, Blochs fyenske Gejstlighed, Kirkehistoriske og nye kirkehistoriske Samlinger, Suhms Samlinger, Danske Samlinger, Danske Magazin, Saml. til Fyens Historie og Topographi, Saml. til Jyllands Historie og Topographi, Cawallins Lunds Stifts Herdaminne samt en Mængde forskjellige specielle topografiske og personalhistoriske Skrifter.

Det ligger i Sagens Natur, at saadanne personalhistoriske Efterretninger maa være mangelfulde, og enhver, der har syslet med den Slags Arbejder, vil vide, at de ikke kunne være fejlfri. Vi have imidlertid bestræbt os for at give dem saa fuldstændige og korrekte som muligt, og det er vort Haab, at de, i al deres Ufuldkommenhed, dog maatte kunne have nogen Interesse for den Kreds, for hvilken de alene ere bestemte.

Vi bringe Hs. Excellence Forstanderen vor ærbødigste Tak, fordi han bar tilladt, at vort Arbejde maatte trykkes paa Skolens Bekostning, og vi benytte denne Lejlighed til at udtale vor forbindtligste og erkjendtligste Tak til enhver, der ved mundtlige eller skriftlige Meddelelser — deriblandt flere hundrede Breve — har bidraget til at fremme vort Foretagende.

 

                                    Albert Leth.            G. L. Wad. 

I 1887 udkom "Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Andet Bind. Tilføjelser og Fortsættelse indtil 1886" af Gustav Ludvig Wad. Dette bind indeholder supplerende oplysninger om nogle af dimittenderne, og dimittender fra 1876-1886 er tilføjet, så det samlede antal dimittender er 1.138. Dette bind afsluttes med et omfattende navneregister for begge bind og indledes med disse forord:

I Sommeren 1875 deltog jeg paa Overlærer Albert Leths Opfordring med Ham i Udgivelsen af en Samling Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1875. Disse Meddelelser har jeg senere søgt at supplere, og da Skolens Rektor, Dr. Forchhammer, venligt har tilbudt mig Plads for dette Supplement i de aarlige Programmer, fremkommer her det første Tillæg. Det vil snart ses, at en noget anden Plan er fulgt end i de tidligere Meddelelser, idet jeg har søgt at bøde paa Æmnets Magerhed ved at medtage saa meget Stof, som jeg har fundet, hvorved disse Meddelelser tør antages at faa mere almindelig Interesse, i det mindste som historisk Materialsamling.

Det har ikke været min Hensigt her at fylde Pladsen med Gjengivelse af Ting, der findes trykte i let tilgjængelige Bøger; derfor have flere Personer maattet nøjes med en Henvisning. Enkelte har jeg været saa heldig at kunne gjøre til Gjenstand for udførligere Omtale og deri optaget det i Meddelelserne fra 1875 trykte, men i Almindelighed maa efterfølgende Optegnelser kun betragtes som Tillæg til de ældre.

Sluttelig tilføjes, at det her givne ingenlunde gjør Fordring paa Fuldstændighed; Mænd som Erasmus Winding har jeg ganske forbigaaet, da hans Biografi alene vilde kunne fylde en stor Bog, og om mange vilde der vist, naar man søgte med det Maal for Øje, kunne findes en Del mere.

 

             Kjøbenhavn den 26de April 1882.

 

                                        Gustav Ludvig Wad.

Jeg har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. bind

2. bind

I 1878 udkom "Meddelelser om Rektorerne paa Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565-1878" af Gustav Ludvig Wad. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.