Frantz Johannes Dahl (1869-1937) var født i København som søn af en hofurmager og blev cand. jur. som 23-årig. Efter nogle år blev han ansat i kultusministeriet, hvor han gjorde karriere og blev betroet flere hverv som medlem af bestyrelser og kommissioner på kulturelle områder. Han er kendt som forfatter af mange artikler og bøger med juridisk eller personalhistorisk indhold.

I 1920 fik han udgivet: "Juridiske Profiler : Essays med 12 Portrætter", som indledes med:

FORORD

 

De Smaaarbejder, der ere samlede i nærværende Bog, ere fremkaldte ved mit Medarbejderskab ved nordiske Tidsskrifter, Salmonsens Konversationslexikon o. a. Formelt og reelt bære de ogsaa Spor af, at de skylde en bestemt Lejlighed deres Existens. En mere indtrængende Vurderen og litterær Placering af de i Bogen skildrede danske Personligheder maa være Fremtiden forbeholdt. Ved Bedømmelsen af de i „Tidsskrift for Retsvidenskab“ givne Karakteristiker af fremmede Retslærde bedes erindret, at de kun have været beregnede paa at udfylde den beskedne Ramme: „Mindre Meddelelser“, som er Tidsskriftets egen Betegnelse af den paagældende Afdeling. Naar jeg blandt de talrige Biografier af Europas ypperste Retsforskere, jeg gennem en lang Aarrække her har skrevet, har udvalgt de i Samlingen optagne, har det ledende Hensyn for mig i første Linie været vedkommende Retslærers almindelige og ikke blot lokale Betydning. Det samme gælder Artiklen fra Salmonsens Lexikon om Feuerbach. Jeg har desuden tænkt mig, at det mulig kunde have nogen Interesse særlig for yngre Jurister paa denne Maade at stifte et — om end flygtigt — Bekendtskab netop med disse Mænd. Mulig kunde Bekendtskabet føre til en nærmere Syslen med deres Værk.

Ved Offentliggørelsen af disse spredte Bidrag i denne Samling har jeg hist og her foretaget mindre stilistiske Ændringer, i en enkelt Afhandling — foruden en systematisk Ompostering — tilføjet et Stykke, men iøvrigt fremtræde Artiklerne i den Skikkelse, hvori de først saa Dagens Lys. Den om de paagældende udenlandske Retslærde foreliggende Litteratur har jeg hverken kunnet anføre eller paa anden Maade tage Hensyn til, allerede af den Grund, at den først er fremkommen, ofte endog længe efter, at mine egne Skildringer forelaa trykte eller i hvert Fald færdige fra min Haand.

 

   København Februar 1920.

                                                                                                                            FRANTZ DAHL

De 12 portrætterede er:

C. Goos
Jul. Lassen
Ernst Møller
Anselm von Feuerbach
Joseph Unger
L. von Bar
Heinrich Brunner
E. I. Bekker
Rudolph Sohm
G. A. van Ham
Franz von Liszt
Josef Kohier

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.