Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz (1867-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en baron. Han var kun 6 år, da faderen døde, og familien levede herefter en nomadetilværelse, der også fortsatte i hans voksenliv. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 6 år senere bestod han juridisk embedseksamen. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning og blev i 1897 konstitueret som herredsfoged. Året efter blev han afskediget, da det var afsløret, at han havde misbrugt offentlige midler. Senere blev han erklæret konkurs med en gæld på 70.000 kr. Han fik en beskeden stilling og brugte sin fritid på at skrive. Det blev til over 80 bøger af mange forskellige genrer.

I 1937 redigerede han: "Det kongelige danske Hof (1863-1937) og Statsraadet (1660-1937)", som indledes med: 

FORORD

 

Nærværende Værk har som Hovedformaal at yde en »Hofstat«, der bringer korte Biografier af de ved det danske kongelige Hof ansatte Personer, og den Kreds, der er knyttet til dette Hof ved Hoftitler og Arbejde for Hoffet samt i 2. Del Biografier af samtlige danske »Ministre« fra 1660 til 1937.

Som en Indledning har man ønsket at give en historisk Oversigt over det danske Kongehof fra Kong Dan til Hs. Majestæt vor nu regerende Konge.

Og mærkeligt nok — forbavsende nok — det har altsaa paataget os. Men lad os straks tilføje, at vi opfatter Opgaven noget anderledes, end de fleste vel ved første Øjekast vilde opfatte den. Lige saa lidt vi ved om Dan Mykilati — hvis Portræt Arild Huitfeld bringer i sin Danmarks Krønike — ligesaa meget er der optegnet om de danske Kongers Hof fra Dronning Margretes Dage og til vore. Ganske vist finder vi det ikke gengivet i vore lærde Historikeres Værker, det er saare lidt, vi i Skolen og senere lærer om vore Kongers Hof. Det er kun Læsere af Breve, Memoirer og historiske Monografier, der lærer dette righoldige Stof at kende, og det dukker ogsaa op i vore Romaner. Det vilde derfor være en lokkende Opgave at give en samlet historisk Skildring af det danske Hof gennem Tiderne, men desværre denne Opgave er ikke vor.

Hvad vi paa disse faa Sider kan give, er kun Rammerne om det righoldige og højst interessante Liv i Kongeborgenes Sale gennem Tiderne. Vi kan beskæftige os med Kongeslottene ved blot at nævne dem og saa forsøge at give en Oversigt over de forskellige Institutioner og Personer, der virkede ved de skiftende Hoffer. Af denne skulde saa fremgaa den Udvikling, der gennem de forløbne Aarhundreder har formet Livet i Kongeborgene. Med Udgangspunkt fra den i vort Land kun ufuldstændig oplyste Hird og Hovmandstid vil vi følge Kongen og hans Dronnings Omgivelser gennem Tiderne op til vore Dage ved at berøre de særlige Træk, der prægede de vekslende Tider, nævne de Hovedpersoner, der virkede ved Hove, og let antyde Dagligliv og Højtider.

Det bliver selvsagt ikke Hofhistorie, det bliver ikke heller Kulturhistorie end mindre Fædrelandshistorie eller Personalhistorie. Vor Opgave er at anbringe Kongehuset i dets hjemlige Omgivelser, der præger dets Dagsliv og dermed Baggrunden for de historiske Begivenheder, som vi forudsætter som bekendte for alle vore Læsere.

Hvis vor Opgave blot nogenlunde lykkes os, vil vore Læsere faa Lyst til at søge til de talrige Kilder og udfylde vore Rammer med Personer og Begivenheder. Andet og mere tør vi ikke tilstræbe. Efter Oversigten følger saa korte Biografier fra det danske Hof efter Kong Frederik den Syvendes Død til Hs. Majestæt vor nu regerende Konges Tronbestigelse. Det har ikke været muligt at fremskaffe saa mange Data om hver enkelt af Hoffets Officianter, som vi gerne havde villet, men i det sidste Afsnit, den egentlige »Hofstat«, har vi taget alt og alle med. Blot skal det bemærkes, at medens man i ældre Tider regnede Kammerherrer, Hofjægermestre, Kammerjunkere o. s. fr. med til det snævre Hof, vil man i vore Dage mere betragte disse Udnævnelser som Hoftitler, der ikke knytter de paagældende fast til Hoffets daglige Liv.

De allerfleste af disse Rangspersoner er desuden biograferede i andre Værker, og vi indskrænker os derfor til at bringe en kort Fortegnelse over de siden 1864 udnævnte, forsaavidt de ikke fast er knyttede til Hoffets daglige Liv.

Vi har anset det for rigtigt at bringe en fuldstændig biografisk Liste over det fra Deres Majestæter Kong Christian den Niende og Dronning Louise nedstammende kongelige Hus, dog kun forsaavidt disse kongelige Personer er danske. Vi nævner altsaa blot de udenlandske fyrstelige Personer, med hvem de er traadt i Forbindelse ved Ægteskab, men anfører ikke disses Efterslægt.

Af Hensyn til det overordentlig righoldige Kildestof, der her maa sammentrænges paa faa Sider, udbeder vi os en venlig Overbærenhed fra vore Læseres Side. Det bemærkes udtrykkeligt, at Forlaget og ikke Forfatteren har Ansvaret for Biografierne fra det nuværende Hof.

Med Hensyn til anden Del, der omhandler Statsraadene, vil det fornødne fremgaa af Indledningen til dette Afsnit.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.