Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz (1867-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en baron. Han var kun 6 år, da faderen døde, og familien levede herefter en nomadetilværelse, der også fortsatte i hans voksenliv. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 6 år senere bestod han juridisk embedseksamen. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning og blev i 1897 konstitueret som herredsfoged. Året efter blev han afskediget, da det var afsløret, at han havde misbrugt offentlige midler. Senere blev han erklæret konkurs med en gæld på 70.000 kr. Han fik en beskeden stilling og brugte sin fritid på at skrive. Det blev til over 80 bøger af mange forskellige genrer.

I 1927 fik han udgivet: "Prokuratorerne i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede 1638-1810". Bogen indledes med:

FORORD

 

Nærværende Bog tilsigter udelukkende at give en Oversigt over Prokuratorstandens Udvikling i Danmark fra de ældste Tider til tæt op ad vore Dage. Bortset fra Nicolaj Abraham’s lille Bog af 1908 er Arbejdet udført paa bar Bund. En virkelig videnskabelig »Prokuratorhistorie« vil næppe kunne skrives uden et Samarbejde mellem juridiske Videnskabsmænd, Retshistorikere og Faghistorikere, og nærværende Arbejde gør kun Fordring paa at betragtes som en populær Fremstilling, beregnet paa saadanne af Sagførerstandens Medlemmer, der maatte ønske at erhverve noget Kendskab til Standens Udviklingshistorie. Af denne Grund har Forf. anset det for nødvendigt at give Skildringen en vis almindelig historisk Baggrund. Foruden den trykte historiske og juridiske Litteratur, Restprotokoller og Domssamlinger, der findes citerede i Oversigten bag i Bogen, har Hovedkilden til alt utrykt været en Række Arkivekscerpter foretagne af Sekretæren for Samfundet for dansk norsk Genealogi og Personalhistorie, H. Hjorth Nielsen, til Brug ved de af ham udarbejdede Sagførerbiografier. Disse Kilder er ligeledes citerede i Oversigten.

 

          København i 1927.

                                                                                                                           FORFATTEREN

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dett link.