Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz (1867-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en baron. Han var kun 6 år, da faderen døde, og familien levede herefter en nomadetilværelse, der også fortsatte i hans voksenliv. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 6 år senere bestod han juridisk embedseksamen. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning og blev i 1897 konstitueret som herredsfoged. Året efter blev han afskediget, da det var afsløret, at han havde misbrugt offentlige midler. Senere blev han erklæret konkurs med en gæld på 70.000 kr. Han fik en beskeden stilling og brugte sin fritid på at skrive. Det blev til over 80 bøger af mange forskellige genrer.

I 1934 fik han udgivet: "Den danske Regering og Rigsdag 1903-1934", der indledes med:

FORORD

 

Oversigten over Rigsdagens Personer fra 1903 er bygget paa de foreliggende trykte Kilder, væsentligst Rigsdagens Aarsbøger, J. P. Jensens „Rigsdagsvalg“ af 1929, enkelte politiske Pjecer, S. Viskinges „Vor Forfatnings Historie“, „Det danske Folks Historie“ VIII. Bind og Dahl og Engelstofts biografiske Haandleksikon. En Gennemgang af Rigsdagstidende og Aviserne er ikke foretaget paa Grund af Værkets mere summariske Karakter, men til Biografierne er benyttet personlige Meddelelser. Et enkelt Afsnit om Socialdemokratiet er forfattet af Lektor Albert Olsen, Aarhus, da det var ønskeligt at give en samlet Fremstilling af Partiets Vækst i Perioden. løvrigt er det forsøgt at gøre Fremstillingen ganske objektiv. Forfatteren tilhører ikke noget politisk Parti, dette har naturligvis medført — udover hvad der skyldes personlige Egenskaber — at Fremstillingen ikke naar Bransagers, der med Rette har vundet stor Anerkendelse, men det maa tillige erindres, at Samfundslivet i de forløbne Aar har udviklet sig saaledes, at den daglige Forbindelse mellem Folket og Rigsdagen har mistet den Karakter, den havde i Provisorietiden og ved Aarhundredskiftet. Rigsdagen ligger dybere inde i Folkelegemet nu, end den Gang, dens Personer træder ikke saaledes frem for Nutiden som for hin Fortid, de Skikkelser, der i alle Forhold interesserer Almenheden, er blevet mange Gange flere, men ogsaa paa Grund af vor Presses Udvikling langt mere flygtige maaske i Øjeblikket mere omtalte, men til Gengæld hurtigere glemte. Det samlede Hele har vundet Terræn paa Enernes Bekostning, det politiske Element i Dagliglivet er mindre skarpt tegnet selv paa Landet, hvor „Kredsens Rigsdagsmand“ er erstattet med en af Partierne udpeget Repræsentant for en større Kreds. Hermed turde en Aarsag være antydet til, at nærværende Værk ikke tør paaregne at naa, hvad det lykkedes den for tidligt afdøde Niels Bransager at skabe. De vedføjede Lister over Regeringens og Rigsdagens Medlemmer i de 30 Aar burde dog byde en Oversigt af praktisk Betydning, idet de paa et Sted samler de i talrige Aarbøger gennem Aarene optegnede Data om Valg, Ministerier o. a. med Datoer, Valgsteder og Personalforandringer gennem 30 Aar i alfabetisk Orden. løvrigt bedes Læseren alvorligt betænke, at en Skildring af fem, seks forskellige Partier under ét aldrig helt kan tilfredsstille noget af dem, partimæssig set, hvor objektiv man end prøver at gøre Fremstillingen, og at positive Fejl i et Stof, der omfatter Tusinder af Tal, trods al Revision er uundgaaelige.

 

Forfatteren.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret, til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.