Fritz Johannes Jacob Olsen (1854-1934) kom til verden i København som søn af hovmesteren hos Prins Frederik af Hessen. Som 15-årig indtrådte han i postvæsenets tjeneste og gjorde karriere, indtil han som 70-årig gik på pension. Han er kendt for et stort forfatterskab om det danske postvæsen.

I 1903 fik han udgivet: "Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII's Død (1711-1808)". Bogen indledes med:

FORORD.

 

Da jeg i 1889 udgav mit Skrift „Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten 1711“, var det min Hensigt snart efter at levere en Fortsættelse af dette Skrift, omhandlende Tiden 1711—1848. Forskellige Forhold medførte imidlertid, at der hengik længere Tid, inden jeg begyndte Indsamlingen af Materialet hertil, og efterhaanden som denne skred frem, viste det sig, at den Samling af Aktstykker, som det var nødvendigt at gennemgaa for at kunne give en udførlig Skildring af Postvæsenets Historie, var af et saadant Omfang, at jeg besluttede mig til, foreløbig kun at behandle Tidsrummet fra 1711 til Christian VIIs Død. Men selv for dette Tidsrums Vedkommende er det foreliggende Materiale, Generalpostamtets Arkiv, saa stort, at jeg, ved Siden af at passe min Embedsgerning, har brugt flere Aar til at gennemgaa det.

Medens Inddelingen i Afsnit af det Tidsrum af Postvæsenets Historie, jeg behandlede i mit forrige Skrift, saa at sige faldt af sig selv, er der ikke for det Tidsrum, der behandles i nærværende Skrift, saadanne bestemte Skillelinier. Jeg har derfor inddelt Skriftet i tre Tidsafsnit, hvert omhandlende omtrent lige mange Aar, og har jeg som Delingspunkter valgt bestemte Begivenheder i vort Fædrelands Historie, idet jeg har ladet første Afsnit slutte ved Tronskiftet i 1746, andet Afsnit ved Struensees Fald i 1772 og tredie, Skriftets sidste, ved Tronskiftet i 1808.

Med Hensyn til Skriftets Tilblivelse skal jeg oplyse, at det overvejende er grundet paa utrykte Aktstykker. Det er en Selvfølge, at jeg har gjort Brug af Værker som „Biografisk Leksikon“, ligesom jeg for en enkelt Art Postforsendelsers Vedkommende, nemlig Avisernes, i udstrakt Maalestok har benyttet P. M. Stolpes „Dagspressen i Danmark“; men ellers er det forholdsvis kun faa Oplysninger, der er hentet fra den trykte Litteratur.

Der vil mulig kunne rettes den Anke mod Skriftet, at flere tilsyneladende underordnede Spørgsmaal er behandlet for udførligt men jeg vil hertil bemærke, at det ikke alene har været min Hensigt at give et Omrids af Postvæsenets Historie, saaledes som den ved Uddrag af Forordninger og Reskripter vilde kunne fremtræde, men tillige saa vidt muligt at give et Billede af Postvæsenet i dets Forhold til Befolkningen, af dets Virken i det daglige Liv og af de Mænd, der stod i dets Tjeneste.

Til Skriftets Udgivelse er der paa Finansloven for indeværende Finansaar bevilget mig et Bidrag af 1000 Kr., for hvilket jeg herved udtaler min ærbødige Tak.

En Tak skylder jeg ogsaa Rigsarkivets Embedsmænd for den udmærkede Velvillie, der er blevet vist mig under Arbejdet i Arkivet med Indsamlingen af Materialet til Skriftet.

 

        Thisted i September 1903.


                                                                                                     Fr. Olsen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.