Fritz Johannes Jacob Olsen (1854-1934) kom til verden i København som søn af hovmesteren hos Prins Frederik af Hessen. Som 15-årig indtrådte han i postvæsenets tjeneste og gjorde karriere, indtil han som 70-årig gik på pension. Han er kendt for et stort forfatterskab om det danske postvæsen.

I 1908 fik han udgivet: "Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808-1848)", som indledes med:

FORORD.

 

Det her foreliggende Skrift, omfattende Postvæsenets Historie fra 1808—1848, danner en Fortsættelse af de af mig tidligere udgivne Bøger „Det danske Postvæsen indtil 1711“ og „Postvæsenet i Danmark 1711—1808“, men er dog formet som et selvstændigt Skrift, der kan læses, uden at Kendskab til de foregaaende er nødvendigt. Det har ikke kunnet undgaaes, at dette Arbejde, skønt det kun omfatter et Tidsrum af 40 Aar, er blevet betydeligt større end mit sidst udgivne, der omhandlede omtrent 100 Aar, men dette er en Følge dels af den bevægede Tid, der danner Baggrunden for Skildringen, dels af at Arkivmaterialet, jo længere man skrider frem i Tiden, bliver af større Omfang. Det har dog, for at Skriftet ikke skulde blive af en aldeles uforholdsmæssig Størrelse, været nødvendigt ved den endelige Behandling af Stoffet at udelade en Masse Enkeltheder, men jeg haaber dog at have medtaget alt, hvad der er nødvendigt for at give et fyldigt Billede af Forholdene og Udviklingen.

Jeg har valgt at inddele Bogen i 3 Tidsafsnit, nemlig 1808—14, 1815—30 og 1831—48, en Deling, der falder naturligt efter Tidsbegivenhederne og Udviklingen. Meget kunde have talt for at tvedele det sidste Afsnit med Tronskiftet i 1839 som Delingspunkt, idet hele Administrationen efter dette Tidspunkt til Dels forandrer Form, og Udviklingen i alle Samfundsforhold tager mere Fart, men paa den anden Side er der i disse Aar for Postvæsenets Ved­ kommende en vis Fortsættelse i Udviklingen, saa at en Deling i flere Henseender vilde have virket forstyrrende.

Fremstillingen er i overvejende Grad bygget paa utrykte Aktstykker, men af den Litteratur, jeg har benyttet, maa jeg særlig nævne M. Rubins „1807—14“ og „Frederik Vis Tid“, hvilke Værker har været mig til uvurderlig Nytte ved den Mængde Oplysninger, jeg derfra har kunnet hente om Administrations- og Samfundsforhold under Frederik den Sjettes Regering.

Til Skriftets Udgivelse er der paa Finansloven for indeværende Finansaar bevilget mig et Bidrag af 2000 Kr., for hvilket jeg herved udtaler min ærbødige Tak.

Den samme udmærkede Velvillie, der under Udarbejdelsen af mine tidligere Skrifter er vist mig af Rigsarkivets Embedsmænd, er ogsaa blevet mig til Del for dette Skrifts Vedkommende, og skylder jeg herfor at bringe min Tak.

 

                 August 1908.


                                                                 Fr. Olsen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link