Lars Peter Martin Larsen (1877-1944) kom til verden i Keldby ved Stege som søn af en gårdejer. Han omtaler sig selv på side 52.

I 1911 udkom "Danske Landbrugskandidater, deres Virksomhed og Adresser" med disse forord:

Den første samlede Fortegnelse over danske Landbrugskandidater findes, under Titlen: »Landbrugskandidaterne«, i »Ugeskrift for Landmænd«  for 1869 og udkom saaledes 14 Aar efter, at den første danske Landbrugskandidat havde paabegyndt Studiet til Landbrugseksamen. 14 Aar senere udsendte Landbohøjskolen ved 25 Aars Jubilæet i 1883: »Fortegnelse over de afgaaede Kandidater samt Direktører. Lærere og Assistenter ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1858—83«. Efter 14 Aars Forløb udkom dernæst: »Fortegnelse over danske Landbrugskandidater, deres Virksomhed og Adresser«, udgivet af Foreningen af danske Landbrugskandidater i 1897, og nærværende Fortegnelse fremtræder da som den fjerde i Rækken, efter at der alter er forløbet en fjortenaarig Periode.

Alle danske Landbrugskandidater er her tagne med uden Hensyn til, om de er fødte her i Landet eller i Udlandet, om de er dimitterede fra Polyteknisk Læreanstalt eller fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, om de er levende eller døde, eller om de er Medlemmer af Foreningen af danske Landbrugskandidater eller ej.

Idet vi paa nævnte Forenings Vegne udsender denne Fortegnelse, skal vi, næst efter at takke enhver, som har bidraget til at fremskaffe de heri meddelte Oplysninger, udtale Haabet om, at Fortegnelsen, idet den ikke alene udgives af men ogsaa i Hovedsagen er bestemt for danske Landbrugskandidater, som Budbringer i nogen Maade maa bidrage til at fremme kollegialt Forhold mellem disse.

 

                København i Juli 1911.

 

I Forretningsudvalget for Foreningen af danske Landbrugskandidater.

K. Hansen.                                          H. C. Larsen.                                        J. Brink Larsen.
Statskonsulent.                                   Sekretær i                                             Forstander 
Foreningens Formand.                       Statens Planteavlsudvalg.                    for Tune Landboskole.

Efter al del var blevet overdragel mig at udarbejde nærværende Fortegnelse, blev der, for at tilvejebringe saa fyldige og paalidelige Oplysninger som muligt, hos alle Kandidater, hvis Opholdssted var bekendt, eller, for de afdødes Vedkommende, hos Slægtninge eller andre paarørende gennem Spørgeskemaer indhentet Oplysninger om den enkeltes Navn, Fader, teoretiske Fordannelse, Livsstillinger, Tillidsposter, Udenlandsrejser og litterære Virksomhed. I alle de Tilfælde, hvor der har foreligget et af Kandidaten selv udfyldt Spørgeskema, er der kun medtaget saadanne Oplysninger vedrørende de paa Skemaet fremsatte Spørgsmaal, som Kandidaten selv har meddelt, eller som har kunnet tages fra en offentlig tilgængelig Kilde. Paa den anden Side har Hensynet til Fortegnelsens Omfang og Ensartethed i mange Tilfælde nødvendiggjort Udeladelsen af nogle af de i Skemaerne anførte Oplysninger, og delte gælder da navnlig Tillidsposter og litterær Virksomhed. Oplysningerne om Fødselsdag, Fødselsaar, Fødested, Dimissionsaar, m. m. stammer fra Landbohøjskolens Indskrivnings- og Eksamensprotokoller. I de Tilfælde, hvor der ikke har foreligget udfyldte Spørgeskemaer, er de meddelte Oplysninger uddragne af de tidligere Fortegnelser over Landbrugskandidater eller af andre Publikationer, eller de er tilvejebragte ved Henvendelse til Institutioner eller private, om hvilke det maatte antages, at de sad inde med Oplysninger om de paagældende Kandidater.

Saa vidt det har været muligt, er der meddelt Oplysninger om den enkelte Kandidats teoretiske Uddannelse forud for Landbrugseksamen men ellers kun om Virksomheden som Kandidat.

 

                     København F., Kong Georgs Vej 62, i Juli 1911.


                                                                                                          L. P. M. Larsen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet dette scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.