Valentin Emil Tychsen (1847-1914) kom til verden i Odense som søn af en købmand. Han gik millitærvejen og gjorde karriere inden for Ingeniørkorpset og ses bl.a. som lærer ved officerskolen. Udover flere lærebøger fik han også udgivet det store 2-binds værk:

1. "Fortifikations-Etaterne og Ingeninieurkorpset 1684-1884. Organisatorisk Oversigt, udarbeidet i Anledning af 200-Aarsdagen, den 6te November 1884, for den danske Fortifikations-Etats Oprettelse".

2. "Fortifikations-Etaterne og Ingeninieurkorpset 1684-1893. Personalhistorisk Oversigt, udarbeidet i Anledning af 200-Aarsdagen, den 6te November 1884, for den danske Fortifikations-Etats Oprettelse".

1. bind indledes med:

I forrige Aar henlededes Ingenieurkorpsets Opmærksomhed paa, at det den 6te November i Aar er 200 Aar siden, at den danske og den holstenske Fortifikations-Etat oprettedes, hvilke Etater i 1763 forenedes med den norske Fortifikations-Etat til et fælles dansk Ingenieurkorps. I den Anledning udtaltes det som et almindeligt Ønske blandt Korpsets Officerer, at dette vort 200 Aars Jubilæum skulde søges høitideligholdt ved en Sammenkomst af dem, som ere eller have været knyttede til Korpset, og det laa da nær ved samme Ledighed at tænke paa om muligt at tilveiebringe en Fremstilling af vort militaire Ingenieurvæsens Udvikling i de forløbne Sekler.

Efter Tilskyndelse af Korpsets Chef paatog Undertegnede sig at forfatte en saadan historisk Oversigt; men paa Grund af at min tjenstlige Stilling gjorde det nødvendigt, at der i saa Henseende ydedes mig nogen Hjælp til de langvarige og møisommelige Undersøgelser i de forskjellige Arkiver, der maatte udstrækkes til Rigsarkivet, Generalstabens og Ingenieurbrigadens Arkiver i Kristiania, og en saadan Hjælp ikke strax kunde tilveiebringes, begyndtes der først i indeværende Aar paa de fornødne Forarbeider. Det viste sig strax, at en fuldstændig Redegjørelse for Virksomheden paa Bygningstjenestens Omraade, særlig hvad de udførte Arbeider angaar, med den Tid, der kunde afses dertil, vilde kræve flere Aars Efterforskninger i Arkiverne; denne Del af Korpsets Historie maatte derfor for Tiden opgives. Da fremdeles flere af Korpsets ældre Officerer, alene eller i Forening med Andre, velvilligst havde paataget sig i særskilte Fremstillinger nærmere at behandle visse væsentlige Grene af Korpsets Virksomhed — Kjøbenhavns Søbefæstning, Feltingenieurvirksomheden, Søminevæsenet, Veitjenesten og Jernbanevæsenet — hvormed de i deres Tjenestetid havde været beskjæftigede, kunde jeg saaledes indskrænke mig til det vistnok ogsaa eneste Overkommelige i den Tid, der stod til Raadighed, at give en Oversigt, væsentlig af organisatorisk Natur, over Ingenieurvæsenets Udvikling i de forløbne 200 Aar samt dertil at knytte en Fortegnelse med biografiske Oplysninger vedrørende Ingenieurpersonalet i dette Tidsrum.

Det er mig en kjær Pligt her at fremhæve den ypperlige Hjælp, som ved Undersøgelserne er ydet mig af Kapitain Daugaard og Premierlieutenanterne Falkenberg og Bast, samt den store Imødekommen, hvormed Premierlieutenanterne Salicath og Boyesen af den kongelige norske Ingenieurbrigade have suppleret de Oplysninger, som jeg har hentet i norske Arkiver.

Idet jeg slutter denne korte Redegjørelse for efterstaaende Liniers Tilbliven, skal jeg udtale det Haab, at de maa vinde nogen Interesse hos Læseren, og at der maa blive set igjennem Fingre med de mange formelle og reelle Ufuldkommenheder, der uden Tvivl hæfte ved dem, og som tildels maa tilskrives den korte Tid, jeg kar kunnet raade over til Arbeidets Udførelse.

 

      Kjøbenhavn, Oktober 1884.

                                                                                      Tychsen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bindene til en samlet PDF-fil. Jeg har efterbehandlet denne til 2 pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. bind: Organisatorisk Oversigt

2. bind: Personalhistorisk Oversigt