Cai Mogens Woel (1895-1963) kom til verden på Frederiksberg som søn af en handelsrejsende. Som ung prøvede han lidt af hvert, inden han kom i boghandlerlære. Han blev selvstændig boghandler med eget forlag, men fra 1931 levede han alene af sit omfattende forfatterskab.

I 1945 fik han udgivet: "Dansk Forfatterleksikon : 358 Biografier over nulevende danske Forfattere", som han indleder med:

Tanken om at udarbejde et »Dansk Forfatterleksikon« har sysselsat mig gennem mere end tyve Aar. Allerede i min Forlagstid fik jeg Bevis for, at et saadant Værk stærkt savnedes. Ideligt forveksles Forfatterne og deres Skrifter. I Jubilæumsartikler og Nekrologer ser man ofte Fejl indsnige sig, hvilket vel navnlig skyldes, at Artikler af den Art skrives i Hast og uden tilstrækkelige Hjælpemidler. Men ikke mindst Bogens Tjenere, Boghandlere, Antikvarer og Bibliotekarer, for hvem det er næsten uoverkommeligt at følge med uden at kunne støtte sig til Oversigter, vil have Brug for et saadant Leksikon, der ogsaa vil kunne give vore Bogsamlere en Orientering.

Jeg forelagde i 1931 en Plan om Udarbejdelse af et Forfatterleksikon for »Dansk Forfatterforening«, men efter at have drøftet Muligheden af en saadan Udgivelse i halvandet Aar mente Foreningen ikke at kunne paatage sig Opgaven. Da »Forfatterforbundet« blev stiftet og begyndte sit Arbejde, kom Tanken frem igen paa Forfatteren Soyas Foranledning, og Forbundet begyndte Forhandlinger med Nordiske Landes Bogforlag, hvis initiativrige Indehaver, Forlagsboghandler Alfred Christensen, straks stillede sig velvillig over for en saadan Udgivelse.

De forskellige Biografier bringer de nødvendigste Oplysninger om de biograferede Forfattere: personlige Data, Uddannelse, eventuelle Stillinger, Rejser, Legater m. m., men Hovedvægten er lagt paa at give udtømmende Oplysninger om Forfatterskabets Publikationer: den bibliografiske Fortegnelse, medtagende alle trykte Arbejder i Bogform, derunder ogsaa Privattryk og større Særtryk, Medarbejderskab ved større Samleværker m. m.

Danmark er et skrivende Land; det har ca. 450 organiserede Forfattere og vel lige saa mange uden for Organisationerne. En stor Del af dem er dog ikke skønliterære Forfattere, og Værket omfatter kun saadanne. Hensyn til Værkets Størrelse og Økonomi har nødvendiggjort en Udvælgelse, som jeg ene bærer Ansvaret for.

»Dansk Forfatterleksikon« omfatter nulevende danske Forfattere fra det Tidspunkt, da Spørgeskemaet udsendtes, Juni 1943. Enkelte har ikke ønsket at give de nødvendige Oplysninger og har derfor maattet udelades; kun tre af de Forfattere, jeg har rettet Henvendelse til, har ikke ønsket at komme med, hvilket jeg har respekteret. Jeg har ogsaa rettet mig efter mine Kollegers Ønsker i de ganske faa Tilfælde, hvor de ikke har villet haft Fødselsaar og andre personlige Oplysninger med.

Det har ikke været let i disse Aar at udarbejde et Leksikon af denne Art. Forholdene har medført, at adskillige Skribenter opholder sig uden for Landets Grænser, hvorfor Oplysninger om f. Eks. Oversættelser af deres Bøger ikke har kunnet skaffes. Ogsaa paa anden Maade har Tiden besværliggjort Arbejdet, og det vil foreligge med adskillige Fejl og Mangler; men dog haaber jeg, det vil kunne tjene til Oplysning for den Del af Befolkningen, der vil søge til det efter Viden om vore Forfattere og deres Arbejder.

Under Værkets Udarbejdelse har jeg modtaget værdifuld Støtte og Hjælp, først og fremmest fra de biograferede Forfattere, der saa venligt har givet mig Oplysninger, men ogsaa fra de fleste af vore Forlag, som jeg ideligt har maattet ulejlige med Spørgsmaal om Oplagstal og kritiske Omtaler. Vore Bladredaktioner har ydet mig stor Hjælp i Fremskaffelse af Værkets Billedstof. Det kgl. Teater har givet mig Oplysninger om de forskellige Skuespils Opførelsestider og -antal, og navnlig har Universitetsbibliotekets Personale med uafladelig Elskværdighed hjulpet mig. For al Hjælp og Vejledning takker jeg. En særlig Tak retter jeg til »Forfatterforbundet«s Bestyrelse, der fik Udgivelsen bragt istand. For værdifuld Hjælp ved Udarbejdelsen af Værkets Form og ved den vanskelige Korrektur takker jeg Forlagskonsulent Erik Jacobsen.

»Nordiske Landes Bogforlag« har ikke skyet nogen økonomisk Anstrengelse for at give Værket en smuk og praktisk Form, uden at søge Kompensation i en forøget Pris. Jeg vil gerne her paa Falderebet, hvor jeg tager Afsked med et Arbejde, jeg har set som min Opgave gennem næsten tyve Aar, og som i de sidste to Aar har været mit daglige Sysleri, rette en hjærtelig Tak til Forlagsboghandler Alfred Christensen for hans Imødekommenhed og Vilje til at give »Dansk Forfatterleksikon« en smuk Udstyrelse. For min Del af Opgaven maa jeg bede om Overbærenhed, vel vidende dens Fejl og Mangler.

 

           Kgs. Lyngby, Juni 1945.

                                                                                                              Cai M. Woel. 

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link