Vilhelm Richter (1840-1911) var født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand. jur. som 25-årig, senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater". 

I 1902 udkom en af hans mange "Juridisk Stat", som indledes med:

Nærværende Stat meddeler i kronologisk Orden Oplysninger om samtlige nulevende (jfr. dog nedenfor) juridiske og statsvidenskabelige Kandidaters fulde Navn, Fødselsdag, Fødselssted, Dimissionsaar, Dagen for Embedsexamens Afslutning, den opnaaede Karakter (med Pointantal), successive Stillinger, Ordener (af fremmede dog kun norske og svenske), Titler m. m. I Parentesen efter Kandidatens Navn angives Faderens Navn og Stilling m. m.

Antallet af de i Bogen opførte juridiske Kandidater udgør 1687; af disse ere imidlertid 5 (S. Thorarensen, T. H. Lange, W. J. Hoppe, A. Speyer og S. Heineth) afgaaede ved Døden, medens Bogens Trykning stod paa, og med Hensyn til 4 Kandidater (B. Sveinsson, S. E. Sverrisson, J. A. Johnsen og W. Reeh) er det overset, at de ere døde tidligere; de Nulevendes Antal (bortset fra de to sidste Examenshold) er altsaa i Virkeligheden 1678, medmindre en eller flere af de expatrierede Kandidater ere døde, uden at dette er kommet til Udgiverens Kundskab.

Naar de juridiske Kandidater fra 1901 ere udeladte, er Grunden dertil dels den, at kun de færreste af dem have opnaaet Stillinger, dels og navnlig den, at det er Udgiverens Agt i en nær Fremtid at udarbejde et Supplement til nærværende Stat, indeholdende Meddelelser om samtlige afdøde juridiske og statsvidenskabelige Kandidater fra det 19. Aarhundrede, saaledes altsaa, at de 2 Bind tilsammen ville indeholde Oplysninger om samtlige Kandidater fra nævnte Aarhundrede.

De statsvidenskabelige Kandidaters Antal er 226.

 

      Kjøbenhavn, Januar 1902.

                                                                                    V. Richter.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.