Vilhelm Richter (1840-1911) var født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand. jur. som 25-årig, senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1881 udkom "Juridisk og statsvidenskabelig Stat", som han indleder med: 

FORORD.

 

En Sammenligning mellem nærværende Stat og dens forgængere vil vise, at den her foreliggende har et betydeligt større Omfang end nogen af de ældre. Af disse omfatte nemlig nogle kun de juridiske og statsvidenskabelige Kandidater, som levede paa den Tid, da den paagjældende Stat udkom (dette gjælder om de tre senest udkomne Stater, udgivne henholdsvis af Borgmester Schjørring, af Hr. Schjørring og Undertegnede i Forening og af Undertegnede alene), medens andre (de af V. Erichsen, Gr. D. C. Bruun og Overretsprokurator R. B. Lehmann udgivne) vel ogsaa omhandle afdøde Kandidater, men i saa Henseende tage deres Udgangspunkt fra Aaret 1789 og altsaa kun medtage dem, der have underkastet sig Examen efter Universitetsfundatsen af 7de Maj 1788, hvorhos det om samtlige hidtil udgivne Stater gjælder, at de for de enkelte Personers Vedkommende væsentligst kun angive deres Stilling henholdsvis da Bogen udkom og ved deres Død. Det her foreliggende Arbejde omfatter derimod dels samtlige afdøde og nulevende candd. juris fra den juridiske Examens Indførelse (Fdg. 10. Febr. 1736) indtil Dato, dels meddeler den, saavidt gjørligt, for hver Enkelts Vedkommende hans fulde Navn, Fødselsdag og Fødselssted, Dimissionsaar, den Skole, fra hvilken han er dimitteret, Dagen for den theoretiske Embedsexamens Afslutning og de opnaaede Karakterer, sukcessive Stillinger saavel som Ordener og Titler samt for de Afdødes Vedkommende Dødsdag og Dødssted.

„Nationaltidende“ for 17. Jan. 1878 indeholdt en Opfordring til Undertegnede om i en eventuel ny juridisk Stat at optage en Fortegnelse over de nulevende danske Jurister med Angivelse af deres Stillinger. Denne Opfordring har jeg, saavidt det har ladet sig gjøre uden altfor stort Besvær, efterkommet og har derhos tilføjet Notitser om en stor Mængde afdøde exam. juris uden dog i saa Henseende at gjøre nogetsomhelst Krav paa Fuldstændighed, i hvilken Henseende her blot skal bemærkes, at det samlede Antal af danske Jurister vistnok udgjør mindst 6000.

Skjøndt jeg er mig bevidst at have anvendt megen Flid for at gjøre Bogen saa nøjagtig som mulig — Examenskaraktererne ere saaledes tagne fra Universitetsprotokollerne, Fødselsdagene fra de Paagjældendes Examenspetita eller fra Vedkommendes egne Meddelelser, Aarstallene for de forskjellige Embedsudnævnelser for den ældste Tids Vedkommende fra „Berlingske Tidende“ og efter 1798 henholdsvis fra „Kollegial“-, „Departements“- og „Ministerialtidende“ samt fra den norske „Rigstidende“ og Departementstidende“ og endelig Dødsaar og Dødssted fra Skifteprotokollerne, Enkekassens Registre og de Efterlevendes Bekjendtgjøreiser, — har det dog selvfølgelig ikke været muligt i et Arbejde som det foreliggende at undgaa hverken Trykfejl — Bogen er bleven trykt i den særdeles korte Tid af ca. 6 Uger — eller andre Fejl, i hvilken sidstnævnte Henseende blot skal bemærkes, at Vedkommendes egne Angivelser om deres Forhold ingenlunde altid ere korrekte; det vilde derfor være mig kjært til Brug ved en mulig ny Udgave at modtage Oplysninger selv om mindre Unøjagtigheder.

Baade fra Autoriteters og fra Privates Side er der i enhver Retning bleven vist mig stor Imødekommenhed, for hvilken det er mig en Glæde herved at aflægge min Tak.

 

                       Kjøbenhavn den 15. December 1881.

 

                                                                             V. RICHTER.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.