Værket er fordelt på 2 bind, der udkom i 1937-38. 1. bind indledes med:

FORORD

 

En af de Næringsstænder, der har spillet den største Rolle i Samfærdslens og Samhandelens Udvikling, er Gæstgiveriet, og dette saavel som den dermed beslægtede Virksomhed, der i dansk Lovsprog kaldes Beværtning, har da ogsaa i høj Grad været Genstand for Myndighedernes Opmærksomhed og Omsorg, særlig Skattemyndighedernes. Om Næringen og dens Udøvere gælder det, at de i Aarhundreder var det, man med en gammel Vending kaldte „saa lidet estimeret“. De havde selv deres store Andel af Skylden herfor, fordi de ikke forstod at hævde sig og navnlig at organisere sig. Den første Organisation, der fremkom herhjemme, var „Vertshusholder- og Øltapper-Corporationen“, der oprettedes 1818 under Lavsformer paa et Tidspunkt, da Handels- og Haandværkerlavs-Institutionen allerede havde mistet det meste af tidligere Magt og Myndighed.

Den sidste Menneskealders Udvikling indenfor Erhvervet har skabt dette en ganske anderledes Position i Samfundet. Det har faaet sin egen specielle Lovgivning, der paa flere Punkter kunde ønskes ændret, men i det store og hele af Erhvervet regnes for en nogenlunde god Lov. Det har faaet en fast Organisation, der med megen Dygtighed har hævdet Erhvervets berettigede Krav og skabt det Indflydelse og Anseelse lige med alle andre Stænder, Repræsentation i Udvalg og Kommissioner, i Bevillingsnævn m. m. Kun skorter det endnu en Del indenfor betydelige Dele af Erhvervet paa Forstaaelse af Organisationens Betydning og paa Tilslutning til Organisationen.

Udenfor Erhvervet hersker der i nogen Grad Forstaaelse af Erhvervets Omfang og dets Betydning for Samfundet. Der var efter den sidste Statistik over Erhvervet (1934) ialt 4126 Bevillinger, alle med Ret til Udskænkning af stærke Drikke, og Tallene er ikke stort forandrede siden da. De 4126 Bevillinger var fordelt med 1149 i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner) og med 2977 i det øvrige Land. I disse Tal er medregnet alle Bevillinger, Afholdsbevillinger ene undtaget. Der er saaledes blandt de 4126 en Mængde Bevillinger til Sportsforeninger, Sejl- og Roklubber, Forsamlingshuse og lign., men disse Bevillinger er kun i uegentlig Forstand Restauratørbevillinger og medtages derfor ikke i dette Værk, der kun omfatter det virkelige Restauranterhverv.

Det er alene Virksomhederne indenfor dette, som nærværende Værk saa vidt muligt vil samle i en fuldstændig Fortegnelse, der kan give et klart Billede af Erhvervets Omfang og Betydning i Samfundet.

TH. ADAMSEN.

De 2 bind kan lånes på biblioteket via disse links:

1. Bind: Tekstafsnit om gæstgiveriets historie, biografisk stof om bestyrelser og virksomheder øst for Storebælt

2. Bind: Biografisk stof om virksomheder vest for Størebælt samt navneregister for begge bind