Julius Jensenius Voigt (1850-1922) kom til verden i København som søn af en barber. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 8 år senere cand. polyt. Efter eksamen kom han til Frederiksberg kommune og senere Københavns kommune, hvor han avancerede til stadsingeniør og stod bag mange store kloak- og vejprojekter. Samtidig var han medlem af mange kommissioner og bestyrelser. I 1890 udarbejdede han efter anmodning fra Den polytekniske Lælreanstalt den første fortegnelse over kandidater og lærere.

I 1903 fik han udgivet opfølgningen: "Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over Direktører og Lærere 1829-1902", som han indleder med: 

Forord.

 

I Anledning af, at den polytekniske Læreanstalt i Aaret 1890 tog sin i Sølvgade opførte nye Bygning i Brug, opstod den Tanke at samle Oplysninger om de Kandidater, der vare udgaaede fra dens tidligere Hjem, de to omdannede Professorgaarde i Studiestræde og St. Pederstræde.

Da man ønskede Oplysninger ikke alene om Kandidaternes øieblikkelige Livsstilling, men ogsaa om deres tidligere Beskjæftigelser, blev det af Hensyn til Fortegnelsens Omfang nødvendigt at udelade Examinander og Ikke-Examinander, der have underkastet sig en partiel Examen, Landbrugsexamen eller andre Prøver, og som vare medtagne i tidligere Fortegnelser (C. G. Hummel: Den polytekniske Læreanstalt 1829-69 og Adolph Steen: Den polytekniske Læreanstalts første halvhundrede Aar 1829-79). Den nye Fortegnelse kom derfor kun til at omfatte de egentlige polytekniske Kandidater i et Antal af 495.

Paa Grund af den store Tilgang, det polytekniske Studium siden da har faaet, har denne Fortegnelse allerede i flere Aar været forældet, og det er derfor blevet besluttet at foranstalte en Fortsættelse af de i 1890 udgivne „Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater“. Af Hensigtsmæssighedsgrunde ere alle Oplysningerne samlede i et enkelt Bind med Afbenytttelse af Restoplaget af Udgaven fra 1890, hvis to sidste Ark (8de og 9de) dog ere blevne omtrykte.

Som Grundlag for Stoffets Ordning er valgt Examensprotokollerne, saaledes at Kandidaterne fra samme Aar ere stillede sammen, ordnede efter deres Examinandaar. Den tilføiedo alfabetiske Fortegnelse over Kandidaterne danner et nødvendigt Supplement til den kronologiske.

Hvor Navneforandring er sket, findes begge Navne i den alfabetiske, men kun det nye Navn i den kronologiske Fortegnelse.

De om Kandidaterne givne Oplysninger ere for langt de flestes Vedkommende med stor Imødekommenhed meddelte af dem selv, for flere af de Afdødes og enkelte af de i Udlandet Boendes Vedkommende af derse nærmeste Slægt eller Bekjendte. Enkelte Oplysninger ere ogsaa modtagne fra Autoriteter og audre Institutioner. Saavidt Forholdene have tilladt det, ere de modtagne Oplysninger supplerede og deres Paalidelighed i Retning af Tidsangivelse o. desl. kontrolleret ved Sammenligning med forskjellige officielle trykte Kilder, biografiske Værker, Tidsskrifter, Dagspressen etc.

Med Forsæt er ved alle Examiner undgaaet Betegnelserne første, anden og tredie Karakter og Examensudfaldet angivet ved Kvotienten af Pointsantal og Karakterernes Antal, idet der for hele Tidsrummet er tillagt Specialkaraktererne Talværdier svarende til dem, der siden 1853 ere anvendte ved Examen artium og siden 1861 ved polyteknisk Examen; ved Examen artium er taget tilbørligt Hensyn til, at enkelte Karakterer have forøget Vægt.

Med Hensyn til de for Ansættelser og deslige angivne Tidspunkter maa det bemærkes, at disse oftest gjælde for Tiltrædelsen, men undertiden for Udnævnelsen, uden at det dog med Bestemthed kan afgjøres, naar dette er Tilfældet.  Ensartet Angivelse har ikke kunnet opnaaes.

Tanken om ogsaa at optage Forældres og Hustrues Navne m. m. har saavel i 1890 som nu været fremme; naar den heller ikke denne Gang er bragt til Udførelse, skyldes det navnlig pekuniære Hensyn.

Som Appendix til Kandidatfortegnelsen er der meddelt en Fortegnelse over Læreanstaltens Direktører og de Lærere, der i Aarenes Løb have været eller endnu ere knyttede til den, forsaavidt de have forberedt til de egentlig polytekniske Examiner.

Da de første syv Ark af Udgaven fra 1890 ikke ere omtrykte, og derfor alle Forandringer vedrørende Kandidaterne før 1884 have maattet optages i Afsnittet „Tilføjelser og Rettelser“, er dettes Omfang blevet større end ønskeligt; Forholdene have imidlertid ikke tilladt nogen anden Ordning.

Endelig tillader jeg mig at udtale min Tak til Alle, der paa en eller anden Maade have ydet mig Hjælp, særligt til de polytekniske Kandidater, uden hvis beredvilligt givne Oplysninger Foretagendet ikke kunde lykkes, og til Læreanstaltens Inspektører; navnlig har senere afdøde Inspektør, cand. polyt. A. N. Ørsted ydet en værdifuld Støtte ved Udarbeidelsen af Udgaven fra Aaret 1890.

 

          Kjøbenhavn i December 1902.

                                                                                       J. J. Voigt

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link