Aage Georg Dahl (1893-1975) kom til verden i Borglum Præstegaard som søn af sognepræsten. Han trådte i faderens fodspor og blev selv cand. theol. som 22-årig. Efter 3 år som hjælpepræst i Hvilsager blev han 1918 sognepræst i Nørbæk-Sønderbæk-Læsten og 3 år senere i Egen på Als. Fra 1935-63 var han sin faders eftermand som sognepræst ved Klosterkirken i Horsens. Ved siden af præstegerningen havde han overskud til et stort forfatterskab, der omfattede digtsamlinger, salmer og personalhistorie, herunder en del præstehistoriske samlinger.

I 1931 udkom "Sønderjyllands Bispehistorie" som 1. del af "Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi". Han indleder med: 

FORORD

 

Hensigten med det foreliggende Arbejde er, som Undertitlen angiver, at yde et Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi, et endnu næsten uopdyrket Felt. Det er Præstehistorie og Personalhistorie, der her ydes Bidrag til, ikke Kirkehistorie eller Kulturhistorie. En anden Sag er det, at der indenfor Bogens planlagte Rammer vil kunne findes adskillige Bidrag til Sønderjyllands Kirke- og Kulturhistorie. Men dette har altsaa ikke været Hovedsagen for mig.

Det siger sig selv, at Hovedinteressen da maa ligge paa Tiden efter Reformationen. Personalhistorien før den Tid ligger i Taager. Men for Fuldstændigheds Skyld har jeg medtaget Bispehistorien, saa langt jeg kunde komme tilbage.

Jeg har for den katholske Tid dog kun benyttet trykte Kilder og savner Evne til at kunne udnytte Middelalderens skriftlige Kilder, ligesom der ikke har været nogen Mulighed for mig til at kunne lære det. Om adskillige af de ældste Biskopper i Rækken hersker der Tvivl. Hvor dette er Tilfældet, har jeg angivet det, samt hvilke Kilder, der nævner dem, og hvilke, der tier om dem. Da jeg imidlertid ikke har kunnet gaa til Urkilderne, har jeg ikke villet forsøge kritisk at vurdere Kildernes Vidnesbyrd, men maa overlade dette til Læsernes Skøn. Derimod mener jeg saa nogenlunde at have gennemgaaet alt, hvad trykt Materiale, det har været mig muligt at faa indenfor Rækkevidde. Den vedføjede Kildefortegnelse viser, hvad jeg har gennemgaaet. Foruden det der anførte kunde endnu nævnes „Danmarks Riges Historie“ og den nye „Det danske Folks Historie“, dog har Arbejdet med Gennemgangen heraf daarlig lønnet sig. Acta pontif. dan. er ikke citeret som Kilde, idet jeg ikke selv har gennemgaaet denne Kildesamling, men nøjedes med at benytte de Uddrag deraf til den sønderjydske Gejstligheds Historie, som Prof., Dr. Reimer Hansen har givet i „Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte 2 Rh. VI S. 313 flg. og 460 flg. 

Af de ældre Kilder har jeg ikke benyttet Westphalens Monumenta, af de nyere ikke L. J. Moltesens „De avignonske Pavers Forhold til Danmark“, som jeg først siden er blevet gjort opmærksom paa, men som maaske ikke indeholder yderligere Bidrag til sønderjydske Biskoppers Personalhistorie, end hvad der her er meddelt. For Tiden efter Reformationen har jeg ligeledes gennemgaaet alt, hvad jeg har kunnet overkomme af trykt Litteratur og hertil modtaget megen Imødekommenhed fra Embedsmændene ved det kgl. Bibliothek i København, Statsbibliotheket i Aarhus og Universitetsbibliotheket i Kiel.

Men desuden har jeg gennemarbejdet de kirkelige Arkivalier i det kgl. preuss. Staatsarchiv i Kiel, Sønderjyllands Kirkebøger i Arkivdepotet i Aabenraa, samt modtaget megen værdifuld og dertil altid beredvillig Hjælp fra adskillige Privatpersoner og Embedsmænd baade Nord og Syd for Grænsen. Særlig skylder jeg Tak til Underarkivar Frode Gribsvad i Aabenraa, Archivar, Dr. Hoffmann i Kiel, Pastor H. F. Petersen i Flensborg og Pastor E. Juhler i Aabenraa, i hvis Hjem jeg under Studierne der altid har nydt en gæstfri Modtagelse.

Ved Fremskaffelsen af Billedstoffet har særlig Musæumsinspektør O. Andrup, Frederiksborg, og Direktør J. H. Bisz ved Historische Landeshalle i Kiel været mig behjælpelig. Billedet af Generalsuperintendent Conradi har Degn ved den tyske St. Gertrud Kirke i Stockholm, Th. Faulwasser, venligt skaffet mig tilligemed adskillige Oplysninger til denne Mands Historie.

En Understøttelse fra Kirkeministeriet har sat mig i Stand til under et Studieophold i Kiel at gennemgaa det derværende Statsarchivs Beholdninger, og Universitetsbibliothekets Manuskriptsamlinger saavelsom den værdifulde Samling „Libris minoris cimbrici“, en storartet Samling af Digte og Taler ved Bryllupper og Begravelser fra det 16.—18. Aarhundrede omfattende ca. 100 store Bind. En Understøttelse fra Undervisningsministeriet har gjort mig det muligt at gennemgaa og exerpere alle de sønderjydske Kirkebøger i Aabenraas Arkivdepot indtil ca. 1830.

Oprettelsen af „Selskabet for Danmarks Præstehistorie“ har gjort det muligt at lade denne Bog udkomme, og det er mit Haab, at den maa yde sit til, at Interessen for Præstehistorien og Personalhistorien, som engang havde sit faste Tilhold i de danske Præstehjem, maa gaa en Opgangstid i Møde.

Endelig skylder jeg Tak til Forlagsboghandler O. Lohse for den Uegennyttighed, hvormed han har mødt vort Selskab og mig i det Arbejde, vi har taget op, og hvorved det alene er os muligt at yde vore Medlemmer saa megen Valuta for deres Penge og udstyre „Præstehistoriske Samlinger“ og denne Bog saa smukt som det sker.

Jeg takker hjerteligt alle, Myndigheder som Private, der har rakt mig en hjælpende Haand.

For Rettelser og Tilføjelser vil jeg være meget taknemmelig, saa vel som for eventuel Oplysning om Portrætter af nogle af de Generalsuperintendenter, som det ikke er lykkedes at fremskaffe Billede af.

Sønderjyllands Bispehistorie er Indledningen til hele Sønderjyllands Præstehistorie, som jeg har udarbejdet paa samme Maade for alle sønderjydske Sogne indtil Tiden omkring 1800. Jeg haaber at faa Lejlighed til siden at forelægge Interesserede et nyt Hefte omhandlende Haderslev Bys Præstehistorie.

             Guderup Præstegaard paa Als.

                        17. April 1931.                                                                                        Aage Dahl.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.