Den fulde titel er: "Dansk Politistat : Danmarks Politi- og Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder". Titlen er fordelt på 2 bind. 1. bind indledes med:

FORORD

  

Dansk Politistat, som hermed forelægges Offentligheden, er det første Værk af den Art indenfor de Institutioner, det fortrinsvis henvender sig til.

Mangfoldige andre Institutioner, Laug og Korporationer har forlængst indset den kulturelle Betydning af et saadant Værk ; men Dansk Politistat, som man passende tør kalde den Garde, der værner og beskytter Samfundet mod dets indre Fjender, har aldrig ejet et saadant Værk.

Nu, da man har søgt at skabe et samlet Billede af disse Institutioners Udvikling og Betydning for Samfundet, er dette Savn forhaabentligt afhjulpet saa godt, som det efter Omstændighederne er muligt.

Meningen med Værket er jo, at det ikke alene skulde virke samlende mellem Institutioner og Personer indadtil, men at det ogsaa udadtil skulde bringe Bud om disse Institutioner, der danner en af Grundpillerne i et lovordnet Samfund. Ligeledes vil Offentligheden derigennem kunne faa et lille Indblik i disse Institutioners omfattende og vidtforgrenede Virksomhed og deres mangfoldige Opgaver.

At man har søgt at gøre Værket saa omfattende og alsidigt som muligt, vil enhver kunne se af Navnene paa de Skribenter, der har vist Ideen Forstaaelse, og som har lovet at støtte dens Virkeliggørelse med deres Bidrag. Men langt udover disse Kredse har Tanken vundet stor Interesse og vakt Opmærksomhed.

Værket prætenderer naturligvis ikke at være noget strængt videnskabeligt Værk, der kun har Bud til Studerekamrene; det var ganske simpelt umuligt at skabe et saadant indenfor de givne Rammer. Det er i store og brede Træk et Billede af de Forhold, det skildrer i en populær Form, og som henvender sig til Folket, navnlig til de Institutioner, det har Bud til, og som forhaabentligt vil faa Glæde af det.

Sluttelig vil jeg gærne bringe de Mænd, der saa beredvilligt støttede Tanken, og som derved gjorde den til Virkelighed, min hjerteligste Tak for deres højst værdifulde Arbejde.

 

                                                                                                                    REDAKTØREN.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet værket til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II