Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand. jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1892 blev han færdig med "Den danske Søetat : Personalhistoriske Meddelelser", men den udkom først i 1894:

Forskjellige Forhold have medført, at der er hengaaet en Tid af c. 2 Aar fra Bogens Udarbejdelse indtil nu; derfor er den i et Tillæg ført à jour. Udgivelsen er bleven muliggjort ved en mig af Marineministeriet ydet Understøttelse, hvorfor jeg herved bringer hans Excellence Marineministeren min ærbødigste Tak.

 

Kjøbenhavn, September 1894.

                                                                                                    V. Richter.

Det oprindelige forord lyder:

Nærværende lille Arbeide indeholder i alfabetisk Orden korte Meddelelser om de Mænd, der i Tidsrummet fra 1801—1890 (begge Aar incl.) have beklædt kongelige Embeder i den danske Søetat. Det var oprindelig bestemt til at udgjøre et enkelt Afsnit af et større Arbeide, omfattende samtlige kongelige danske Embedsmænd i det nævnte Tidsrum; forskjellige Grunde have imidlertid bevirket, at det udgives særskilt.

 

Kjøbenhavn, Marts 1892.

                                                                                                   Udgiveren.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.