Fritz Johannes Jacob Olsen (1854-1934) kom til verden i København som søn af hovmesteren hos Prins Frederik af Hessen. Som 15-årig indtrådte han i postvæsenets tjeneste og gjorde karriere, indtil han som 70-årig gik på pension. Han er kendt for et stort forfatterskab om det danske postvæsen.

I 1929 fik han udgivet "Den danske Postetat 1624-1927", som han indleder med

Forord.

Efterstaaende alfabetisk ordnede Fortegnelse omfatter de i Kongeriget Danmark samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg, saalænge disse hørte under det danske Monarki, fra 1624-1927 ansatte Postembeds- og Bestillingsmænd, som efter de nugældende Lønningslove vilde være at henregne til 1.-10. Lønningsklasse. Fortegnelsen er udarbejdet efter officielle trykte og utrykte Kilder, suppleret med Oplysninger, hentede fra almindelig anerkendte paalidelige Kilder. Af officielle utrykte Kilder er det foruden Generalpostamtets og Generalpostdirektionens Resolutionsprotokoller særlig Kirkebøger, Folketællingslister og Enkekassens Arkiv, hvorfra Oplysninger er hentet.

Under Udarbejdelsen af Fortegnelsen er der bemærket enkelte Uoverensstemmelser med min i 1925 udgivne Bog „Poststyrelsen, Postkontorerne og Postmestrene i Danmark 1624.-1924", hvilke Uoverensstemmelser dels skyldes Tryk- eller Skrivefejl, dels at nyt fremdraget Materiale har vist, at tidligere benyttede Kilder ikke paa alle Punkter har været paalidelige. Hvor saadanne Uoverensstemmelser foreligger, er der, for at antyde, hvad der er det rigtige, i en Parentes anført den tidligere urigtige Angivelse, som f. Eksp. C. A. F. L. Deichmann 28. Maj 1865 (ikke 1866) Postmester i Kolding.

Fortegnelsen, der omfatter ca. 4000 Personer, slutter med Aaret 1927, dog er Tjenestemænd, der indtil Postvæsenets og Telegrafvæsenets Sammenslutning i 1927 var ansatte i Telegrafvæsenet, ikke medtagne.

Med Hensyn til den alfabetiske Ordning bemærkes, at i og j er betragtet som 2 forskellige Bogstaver, ogsaa inde i Navnet, dog saaledcs at i er behandlet som j, hvor det udtales som j eller er stumt (f. Eksp. Bierring, Kiær). Alle sammensatte Efternavne er ordnet efter det første Navn i Sammensætningen. Alle Personer med Efternavne, der udtales eens, men staves forskelligt, er opførte samlede, ordnede efter Fornavn ( f. Eksp. Bech og Beck, Erichsen og Eriksen. Ohlsen og Olsen ); derimod ikke Pedersen og Petersen, Müller og Møller, da disse Navne udtales eller i hvert Fald bør udtales forskelligt. Hvor det ikke straks ses, at ligelydende Navne er samlet under eet, som f. Eksp. Henrichsen og Henriksen, er der ved Henvisning gjort opmærksom herpaa, hvilket ogsaa er sket, hvor Samling af Navne ikke har fundet Sted, fordi Berettigelsen hertil har været tvilsom.

Personer, som efter deres Ansættelse i Postvæsenet har forandret Navn, er opførte under det nye Navn, medens det tidligere Navn er anført i Parantes eller, hvor Navneforandringen skyldes Indgaaelse af Ægteskab, antydet ved „f" = født. Disse Personer er dog ogsaa opført under det tidligere Navn med Henvisning til det nye Navn.

Til Vejledning ved Bedømmelsen af Embedernes Betydning skal bemærkes, at flere Embeder og Bestillinger i Tidens Løb har været betegnet forskelligt. De nuværende Overpostinspektører betegnedes saaledes indtil 1. April 1908 Postinspektører, derefter Overpostinspektører indtil 1. Aug. 1916, da de atter betegnedes Postinspektører, for endelig fra 1. Oktb. 1919 atter at kaldes Overpostinspektører. Ligeledes betegnedes de nuværende Postmedhjælpere indtil 1. Oktb. 1919 statsansatte Fuldmægtige eller Assistenter. I nærværende Fortegnelse er i Stedet for denne Betegnelse benyttet Betegnelsen Postmedhjælper. Endelig skal bemærkes, at den nuværende Stilling som Assistent indtil 1. Oktb. 1919 betegnedes Postekspedient, og at denne Betegnelse fra 1. Sptb. 1870 ogsaa anvendtes for de tidligere Postskrivere i Kbhvn. Private Postskrivere eller Privatskrivere kaldtes tidligere de af de forskellige Embedsmænd privat antagne Medhjælpere, som de selv maatte lønne af det dem tilstaaede Kontorhold. I Provinserne kaldtes saadanne Medhjælpere Postfuldmægtig eller Postassistent.

De før 1. Sptb. 1902 ansatte Postekspedienter er ansatte som saadan enten ved de københavnske Postkontorer, ved de bevægelige Postkontorer eller Provinspostkontorerne; for disse Ekspedienter er derfor ved Anførsel af et K., B. eller P. angivet, i hvilken af disse Klasser de er ansatte og i hvilke de efter 1. Sptb. 1902 har været tjenestegørende. Fra 1. Sptb. 1902 danner Ekspedienterne een Klasse, og der er for de fra denne Dato ansatte Ekspedienter kun anført Postekspedient.

Under Henvisninger bag i Bogen er der for enkelte Personers Vedkommende givet nogle nærmere Oplysninger eller anført, hvor saadanne kan findes; dog er der ikke henvist til almindelig kendte Haandbøger som „Biografisk Leksikon", „Salmonsens Konversationsleksikon" m. fl. eller til postale Værker og Haandbøger. Disse Henvisninger gør dog ikke paa nogen Maade Krav paa at være udtømmende; de omfatter egentlig kun, hvad jeg tilfældig er stødt paa. Ved de Personer, for hvis Vedkommende der findes Henvisninger, er i Teksten anført Nummeret under Henvisningerne.

Sluttelig maa jeg udtale min Tak til Carlsbergfondet, som har gjort det muligt, at Bogen har kunnet maskinskrives i 4 Ekspl., fordelte til Rigsarkivet og de 3 Statsbiblioteker.

 

                                                                            Fr. Olsen. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.