Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand. jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1897 fik han udgivet "Juridisk Stat", som han indleder med:

Nærværende Stat meddeler i kronologisk Orden Oplysninger om samtlige nulevende juridiske og statsvidenskabelige Kandidaters fulde Navn, Fødselsdag, Fødselssted, Dimissionsaar, Dagen for Embedsexamens Afslutning, de opnaaede Karakterer (med Pointantal), successive Embeds- eller andre Stillinger, private Stillinger, Ordener og Titler m. m. I Parentesen efter Kandidatens Navn er tillige Faderens Navn og Stilling m. m. angivet.

Antallet af de i Bogen opførte juridiske Kandidater udgør 1582; af disse ere imidlertid 8 (A. K. Bang, C. A. Trap, J. Jetsmark, L. C. Bøcher, S. L. Brøndum, J. L. Wedel, J. G. A. Jansen og V. V. Krause) afgaaede ved Døden, medens Bogens Trykning stod paa, og med Hensyn til 2 Kandidater, N. M. T. Schiørring og L. F. V. Meyer, er det overset, at de ere døde tidligere; de Nulevendes Antal (bortset fra sidste Examenshold) er altsaa i Virkeligheden 1572. De statsvidenskabelige Kandidaters Antal er 238.

For de yngre Kandidaters Vedkommende ønskes bemærket, at, forsaavidt Oplysningerne om deres Stilling hidrører fra andre end dem selv, er det vanskeligt at undgaa Fejltagelser; i denne Henseende tør Udgiveren gøre Regning paa Overbærenhed.

Fortegnelsen over examinati juris gør selvfølgelig ikke Krav paa at være fuldstændig; den omfatter dels Personer med offentlig Ansættelse, dels saadanne, der i Henhold til udgaaet Opfordring selv have meddelt Oplysninger om deres Stilling.

Opmærksomheden henledes paa den Liste over Tilføjelser og Rettelser, der findes bag i Bogen.

 

              Kjøbenhavn, September 1897.

                                                                                            Udgiveren.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1899 udkom et 24 siders tillæg, der er scannet af Det Kongelige Bibliotek. En efterbehandlet søgbar PDF-fil kan downloades via dette link.