Staten er udgivet af Dansk Farmacevtforening og udarbejdet af Albert Hansen, P. Møller og Aage Schæffer. Jeg henviser til bogens forord:

Den farmaceutiske Stat i Danmark 1915 fremkommer som den fjerde i Rækken af lignende Arbejder udgivne af Dansk Farmacevtforening. Dens Forgængere var »Fortegnelse over Farmaceuter og Apotekere i Danmark« 1898, 1903 og 1910.

I denne Udgave er de danske Apotekers Rækkefølge ordnet kronologisk (bortset fra Bilandenes, der er samlet for sig), og vi har saa vidt vore Oplysninger strakte sig tilføjet alle deres Ejere og disses Bevillingsdatoer. For Apoteker, der er yngre end den kgl. Resolution af 23. December 1842, angiver den tilføjede Dato og Aarstallet Tiden for Oprettelsen. Amtsbetegnelsen sammesteds er nærmest medtaget af Orienteringshensyn og henviser til Amtslægekredsen.

De Mangler, der endnu findes i dette Afsnit navnlig ved de ældre Apoteksoverdragelser, haaber vi maa kunne udfyldes i en Suppleringsudgave, naar afdøde Apoteker E. Dams Værk forhaabentlig inden altfor længe har set Lyset.

Under Afsnittene »Kandidater« og »Examinater« har vi medtaget alle, der har bestaaet farmaceutisk Kandidat-Examen og MedhjælperExamen siden 1850, dog har vi ikke i Overskriften til Examinater turdet benytte Ordet »samtlige«, da det har været en ret vanskelig Opgave at samle alle dem, der i sin Tid tog Physikatexamen samtidig med Visitatsernes Afholdelse paa de forskellige Apoteker Landet over og der saavidt os bekendt ikke findes nogen samlet Opgivelse desangaaende.

Til disse to Afsnit har vi søgt at fremskaffe Oplysninger om Vedkommendes Fødselsaar og -Dag samt Fødesogn, ligesom vi for afdøde saavidt muligt har opført Dødsdatoen; ved Hjælp af denne sidste vil man være i Stand til i farmaceutiske Tidsskrifter saavel som i Dagblade at finde Biografier med flere Oplysninger og Data, end Rammen her har kunnet optage. Det ligger nær i denne Sammenhæng at gøre opmærksom paa, at Vanskeligheden ved under personalhistoriske Studier at kunne sammenstille et Menneskes curriculum vitæ hyppigt ligger deri, at de Biografier af de Afdøde, der efterlades Fremtiden, ofte er meget mangelfulde, og vi vilde derfor gerne have Lov til at rette en Opfordring til vore farmacevtiske Biografer om i Fremtiden at angive i Biografier og Nekrologer, i hvilket Sogn, ogsaa i Kjøbenhavn (for Kirkebogens og Skifteprotokollens Skyld) Vedkommende er født, og hvor han døde.

Da Læserne har et rimeligt Krav paa at faa at vide, hvor de meddelte Oplysninger stammer fra, skal vi i Korthed meddele følgende:

Nulevende Farmacevters Personalia er for en stor Del hentede fra de af Dansk Farmacevtforening gennem Archiv for Pharmaci og Chemi og Farmacevtisk Tidende udsendte Spørgeskemaer, hvoraf der indgik ca. 1200 Besvarelser. Deraf har vi i Kolonnen »Anmærkning« bl.a. medtaget alle Vedkommendes farmacevtiske og nuværende offentlige Tillidshverv. Nævnte Skemaer opbevares indtil videre i Foreningens Arkiv.

Statens Udarbejdere har desuden fra mange Sider mundtlig og skriftlig faaet meddelt en Række Oplysninger om afdøde og bortrejste Farmaceuter, ligesom vi med stort Udbytte har benyttet os af den foreliggende farm. Literatur, hvoraf den offentlig tilgængelige Del er angivet Pag: 295. Den Velvillie og Imødekommenhed, der er vist Staten ved Udlaan og Tilladelse til Afskrift af Literatur, af Manuskripter og private Optegnelser har været meget stor og lettet os Arbejdet i høj Grad. Hvor vi desuagtet ikke har kunnet afgøre, om tidligere Staters Angivelse af Livsstilling o. s. v. ikke er undergaaet Forandringer i Mellemtiden har vi anført, hvad der stod i disse, og tilkendegivet dette ved et »NB.«. løvrigt er afdøde Farmacevters Personalia, bortset fra specielt indhentede Oplysninger, væsentligst uddraget af Anmeldelser og Nekrologer i vore farmacevtiske Blade, fra Dagblade og lign., gennem den samme Aarrække, som Staten spænder over.

For Artiklen om Forfremmelsesalderen takker vi cand. P. Claussen, der velvilligst har foretaget de statistiske Beregninger for os.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link