Bogen er udgivet af Foreningen af danske Landbrugskandidater og udarbejdet af foreningens sekretær. Den indledes med disse forord:

Ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles 25 Aars Jubilæum i 1883 udsendte Højskolen „Fortegnelse over de afgaaede Kandidater samt Direktører, Lærere og Assistenter ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1858—83“. Denne Fortegnelse indeholdt tillige Oplysning om Kandidaternes Opholdssteder og Virksomhed. Da disse Oplysninger nu efter 14 Aars Forløb til Dels ere værdiløse, og da der i det nævnte Tidsrum er demitteret et stort Antal Landbrugskandidater, om hvis Færd der ikke foreligger nogen samlet Redegørelse, har man anset det for ønskeligt, saavel for Landbrugskandidaterne i Almindelighed som for vor Forening og dennes Virksomhed i Særdeleshed, at kunne meddele en Fortegnelse over alle danske Landbrugskandidater med Oplysning om deres Gerning og Vilkaar i den siden deres Demission forløbne Tid.

Meddelelserne om Navn, Fødested og Afgangsaar stamme fra Landbohøjskolens Indskrivnings- og Eksamensprotokoller. De øvrige Oplysninger ere indhentede ad privat Vej.

Ved det Arbejde, der gik forud for Dannelsen af Foreningen i Slutningen af 1896, skaffedes Rede paa en Mængde Adresser. Disse Oplysninger ere senere supplerede ifølge udsendte Lister over de paagældende Mænd og paa anden Maade; men der savnes endnu Adresser til enkelte Landbrugskandidater, om hvilke der i øvrigt foreligger spredte Oplysninger. Endvidere er der, med Henblik paa nærværende Fortegnelse, udsendt Opfordring til Landbrugskandidaterne om at meddele en kort Fremstilling af deres tidligere og nuværende Virksomhed med Hensyn til dennes Art og Varighed. Denne Anmodning er besvaret fra mange Sider, og de paagældende Oplysninger findes — saa vidt Pladsen har tilladt det — i Fortegnelsen. Hvor disse direkte Meddelelser ikke ere modtagne, har man tilladt sig at benytte de ad anden Vej indhentede eller alt foreliggende Oplysninger. Da det maa anses for særlig vigtigt, at der fremtidig vaages over, at ingen Adresser gaa tabt, forventer man, at d’Hrr. Landbrugskandidater stadig ville holde Foreningens Sekretær underrettet om deres Opholdssted.

 

                   Foreningen af danske Landbrugskandidater

 

                                           i August 1897.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.