Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand.jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater", bl.a. "Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse" i 1907.

Bogen indledes med disse forord:

Nærværende lille Arbejde indeholder Meddelelser om danske Postembedsmænd med kgl. Bestalling fra 1750 til 1906, hvormed bemærkes, at Bogen omhandler saavel de Personer, der have beklædt eller beklæde egentlige kongelige Embeder, som dem, der først efter en Del Aars Forløb opnaae kgl. Udnævnelse (Postexpeditører og Postexpedienter), hvilken sidste Gruppe dog er afsluttet med Udgangen af Aar 1900.

Af Indenrigsministeriet har jeg modtaget en Understøttelse til Bogens Udgivelse, i hvilken Anledning jeg herved bringer det nævnte Ministerium min ærbødigste Tak, hvorhos jeg takker Hr. cand. mag. A. Trojel for Bistand af forskellig Art.

 

              København, i April 1907.

                                                                                         V. RICHTER.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pænere og stadig søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.