Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1927 fik han udgivet "Familien Wellmanns Stamtavle og tre Sødskende Wellmanns Ahnetavle", som han indleder med:

FORORD

 

Familien Wellmann stammer fra Omegnen af Hameln i Provinsen Hannover. Navnel Wellmann forekommer ret ofte flere Steder i Tyskland, men de efterfølgende Blade skal kun beskæftige sig med den danske Familie, hvis Stamfader maa være indvandret her til Landel i 1770’erne som farende Snedkersvend.

Grundlagel for Stamtavlen danner Snedkermester Carl Wilhelm Wellmanns Stambog »Venskabs Minde«, hvori han og flere af hans Efterkommere har gjort Familieoptegnelser. Den tilhører nu fhv. Fuldmægtig Carl Georg Wellmann, der beredvilligt har stillet den til Disposition, men Optegnelserne, der er meget kortfattede, er selvfølgelig kontrollerede og supplerede ad sædvanlig Vej, gennem Kirkebøger og Skifter etc. I Stamtavlen er medtagel Spindeliniernes første Led.

Hvad Ahnelavlen angaar, er de 64 Ahner medregnede, skønt der af disse, som del vil ses, endnu mangler 23 Numre; af de 32 Ahner mangler derimod kun 3, om disse til Gengæld nogensinde vil kunne fremskaffes staar endnu hen som uvist, men maa anses for usandsynligt. Som del videre vil ses, har Indgifte ikke fundet Sled i noget Tilfælde blandt de 29 Personer af 6. Led, og af disse er kun 3 fødte uden for Danmark-Norges Grænser.

Det foreliggende Arbejde, der hverken gør Fordring paa Fuldkommenhed eller Fuldstændighed, hvad Form og Stof angaar, trykkes som Manuskript.

Til Slut maa jeg udtale min bedsle Tak til Herr Kontorchef Christian Wellmann, der har tagel Initiativet til nærværende Arbejde og bekostet dels Udgivelse, som ogsaa til de Mennesker, der paa forskellig Maade med Oplysninger har været mig behjælpelig med dette Arbejde.

 

                                                                                                           AIbert Fabritius.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.