Anton Pedersen Kjølby (1886-1964) kom til verden i Vilsted ved Løgstør som søn af en husmand og kom i dåben til at hedde Anton Pedersen. Som 21-årig fik han en lærereksamen, og først som 43-årig blev han student og 2 år senere cand. phil. Han ses som forfatter af en digtsamling og nogle personalhistoriske bøger, bl.a. i 1912: "Stamtavle over Familien Wulffsen fra Styrgaard i Ibsker Sogn paa Bornholm. Med Sidelinier af Familierne Abrahamson, Hjorth, Sommer og Splidtz". Han indleder bogen med:

Grundlaget for nærværende Arbejde findes i Jul. Bidstrups Stamtavle over Familien Koefoed B, S. 42. Det sammentrængte og ufuldstændige Rids, der her er givet af Familien Wulffsens Slægtskabsforhold, har det været min Opgave at fuldstændiggøre og føre ned til Dato. Støttet til Bidstrup og nogle spredte Familieoptegnelser har jeg gennemsøgt Kirkebøger og Skifteprotokoller, og ingen som helst Opgivelse fra Tiden før 1890 er anført uden først at have været sammenholdt med de respektive Kirkebøger. For de yngste Leds Vedkommende har jeg fulgt de indkomne Besvarelser fra Familien.

I tre Tillæg medtages nogle Sidelinier af Familierne Abrahamson, Hjorth, Sommer og Splidtz, som enten er udeladt af Bidstrups Stamtavler eller ikke hører med til Familierne Koefoed. Materialet hertil har jeg indvundet under Arbejdet med Familien Wulffsens Stamtavle, og jeg har ment at gøre bedst Brug af det paa denne Maade.

En samlet, selvstændig Fremstilling af Familien Wolffsens Stamtavle og Historie foreligger jo endnu ikke. Den i Indledningen meddelte Oversigt over alle de trykte og udtrykte Meddelelser, jeg har fundet om denne Familie, vil derfor formentlig ikke være uden Interesse.

 

           København, Januar 1912.

                                                                                         Anton Kjølbye.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.