Sophus Otto Fasting (1875-1933) kom til verden i Nakskov som søn af en sparekassedirektør og overretssagfører. Efter præliminæreksamen fik han ansættelse i sparekassen. Nogle år senere blev han kontorist i Landbrugsministeriet. Sideløbende var han tilknyttet Dansk Genealogisk Institut. Han har udgvet en del slægtsbøger, bl.a. i 1916: "Slægten Wilhjelm i Danmark". Den indledes med: 

FORORD.

 

NÆRVÆRENDE Stamtavle er udarbejdet paa Foranledning af Sognepræst F. Wilhjelm i Randers samt kgl. Fuldmægtig M. H. Wilhjelm i Kjøbenhavn og dennes Brødre. Til Opgavens Løsning stod et forholdsvis rigeligt Materiale til Raadighed. Men ved den kritiske Behandling af dette viste det sig desværre snart, at Stoffet i flere Henseender var temmelig mangelfuldt. Derved blev Arbejdet langt mere vidtløftigt og besværligt end oprindelig paaregnet. Ofte var de Kilder, hvoraf der skulde øses, helt udtørrede, eller de gav et yderst ringe Udbytte. Arbejdet skulde derimod have været udført for 10 å 20 Aar siden, medens endnu nogle af de ældste af Slægten levede og kunde give Oplysninger, og Resultatet var da sikkert blevet mere fyldestgørende.

Men trods de desværre ret iøjnefaldende Mangler, som derfor klæber ved dette Arbejde, turde det dog være tvivlsomt, om der overhovedet nu vilde kunne opnaas mere, end hvad der her med saa megen Besvær er blevet tilvejebragt.

I Betragtning heraf er det nu mit Haab, at det foreliggende Arbejde maa blive Genstand for overbærende Kritik og møde nogen borstaaelse hos Slægtens Medlemmer, hvem jeg særlig vil lægge paa Sinde, hver for sit Vedkommende efter bedste Evne i Tidens Løb at holde Stamtavlen a jour, ligesom jeg selv vilde sælte Pris paa at modtage saadanne Rettelser og Tilføjelser, der af Hensyn til en eventuel senere Udgave maatte være at tilføre Stamtavlen.

Sluttelig bringer jeg saavel Slægtens Medlemmer som de forskellige Autoriteter og Private min hjærteligste Tak for den elsk værdige Imødekommenhed, hvormed mine forskellige Henvendelser er blevne besvarede, idet jeg navnlig er Registrator ved Landsarkivet for Sjælland m. m., cand. mag., Frøken N. V. Lange, Underarkivar ved Landsarkivet for Fyn, cand. jur. H. B. N. Seesten og Arkivsekretær ved Rigsarkivet, cand. mag. H. S. A. Nygård samt Arkivar E. A. Thomle, Christiania, megen Tak skyldig for kyndig Bistand ved Arkivundersøgelser, da det væsenligst skyldes dem, at Resultatet for de ældste Generationers Vedkommende er blevet saa fyldigt., som det overhovedet vel kande blive, naar henses til det yderst spinkle Grundlag, der var at bygge paa, ligesom jeg ogsaa maa bringe Vicekonsul Kai Schøning i Santa Fé min bedste Tak for de af ham med saa megen Besvær tilvejebragte Oplysninger om den til den argentinske Republik udvandrede Gren af Slægten.

Kjøbenhavn, den 11. Februar 1916.

                                                                                                    S. O. Fasting.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link