Frederikke Hansine Fausbøll kom til verden 19.2.1855 i Ørum sogn på Djursland som datter af gårdejer Frederik Edvard Fausbøll og Hansine Kirstine født Valeur. I flere år ses hun som plejedatter og ugift husbestyrerinde hos sognepræst Johannes Møller Valeur i Alling sogn vest for Skanderborg.

I 1911 fik hun udgivet sin bog om moderens slægt og indleder med: 

Da W. Th. Valeur i 1855 udsendte den første Stamtavle over Slægten Valeur, skrev han som Forord følgende: »Det Valeurske Navn har hidtil haft en god Klang! Redelighed og Punktlighed har man tænkt sig uadskillelig derfra. Del har været nok at bære dette Navn . . . . for at blive modtaget med broderlig Kærlighed i Familien og med Velvilje udenfor denne . . . .«, og »maatte dette lille Værk, hvis Udarbejdelse har været forbundet med ikke faa Vanskeligheder, bidrage til endmere at befæste det Sammenhold og den Enighed, der hidtil saa skønt har hersket i Familien, maatte del blive modtaget med Velvilje af denne, og maatte det endelig tjene som Grundlag for en Descendent til — naar Aar ere rundne — at bygge videre herpaa og fortsætte dette Slægtregister, da vil jeg have tilstrækkelig Løn for det derpaa anvendte Arbejde og Tid! Disse Ord skulde i denne Stamtavle, hvortil hans, som han ønskede det, har dannet Grundlaget, staa som et Minde om den Kærlighed, han nærede til sin Slægt. Denne er nu bleven saa talrig, at end ikke alle dens Medlemmer kende hinanden. Den synes mig at ligne et løvrigt Træ: ikke alle Grene og Blade sidde paa Solsiden, men alle kunne de dog bidrage til at pryde Træet.

Idet jeg nu afslutter dette Arbejde, som er udført efter Opfordring af min Fætter, Fabrikbestyrer, cand. pharm. Christian Berger Valeur, og paa hans Bekostning, vil jeg gerne herved udtale min Tak til alle de, som venligt og imødekommende besvarede mine forskellige Forespørgsler og derved bidrog i betydelig Grad til at lette mig Arbejdet. Det har været mig meget kært paa denne Maade at komme i Berøring med min Moders Slægt.

 

                  Kongens Lyngby, i Maj 1911.

                                                                            FREDERIKKE FAUSBØLL

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.