Poul Bredo Grandjean (1880-1957) var født i København som søn af en komponist. Han studerede først musikhistorie, men fik gennem sin farbroder interesse for personalhistorie og var beskæftet med flere store personalhistoriske projekter, inden han i 1910 blev tilknyttet Rigsarkivet, hvor han var beskæftiget i 40 år. Han har fået udgivet et stort antal artikler og bøger med personalhistorisk indhold, herunder: "Familien Vieths Slægtebog", som han indleder med: 

FORORD.

 

NÆRVÆRENDE Slægtebog udgives paa Foranledning af Veksellerer O. M. Vieth, som oprindelig henvendte sig til Underarkivar i Landsarkivet for Sjælland m. m., cand. mag. Holger Nielsen med Anmodning om at foretage Undersøgelser vedrørende Slægtens Historie. Da Hr. Nielsens Tid senere ikke tillod ham at udarbejde Slægtebogen, blev dette Hverv, paa Grundlag af de af ham samlede udførlige og meget værdifulde Optegnelser, overdraget mig.

Da der næppe er nogensomhelst Tvivl om, at Liebhart Vieth, med hvem Slægten kom til Danmark, var af samme Stamme som Nordditmarskerslægten Vieth, meddeles her dels en Redegørelse for dennes Oprindelse, dels en lille Oversigt over den Gren, der blandt sine Medlemmer talte de kendte Landfogeder og Forfatteren Anton Vieth. Krigen har desværre hindret mig i at studere Kirkebøger o. l. i Ditmarsken. Kirkebøgerne for Heide og Neuenkirchen gaar ikke tilbage til det Tidspunkt, paa hvilket Liebhart Vieth maa være født; i Kirkebogen for Wesselburen har Hr. Pastor Francke forgæves søgt hans Daab i Tidsrummet 1650—60. Der kunde navnlig være Grund til at henføre den danske Slægts Stamfader til et af disse tre Sogne, hvor Vieth’erne levede.

Det af Slægten i Danmark førte foranstaaende Vaaben er tegnet af Gravør F. Britze, der har benyttet Sognepræst Levard Christian Vieth's Segl som Forbillede. Dette Segl er uden heraldisk Skravering; et ældre — i Rigsarkivets Seglsamling — ført af Faderen, Provst Emanuel Gerhardt Vieth (f. 1707, d. 1783), viser et vandret skraveret Skjold, hvilken Antydning af Skjoldets blaa Farve er overholdt i Vaabenet her.

Enhver Tilføjelse eller Rettelse modtages med Tak.

 

         Kjøbenhavn i Januar 1917.

                                                                                                      P. B. Grandjean,

                                                                                                Registrator i Rigsarkivet.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.