Tage Algreen-Ussing (1864-1889) var født i København som søn af en kontorcef i Justitsministeriet. Han gik i sin faders fodspor og blev som 24-årig cand. jur. og ansat som assistent i Justitsministeriet, men allerede året efter døde han af tuberkulose. I 1885 fik han udgivet "Stamtavle over Slægten Ussing", hvor han omtaler sig selv på side 19 og indleder med:

Den foreliggende Stamtavle er udarbejdet paa Grundlag af Lengnicks i 1854 udgivne »Stamtavle over Familien Ussing«, men afviger dog i sit Anlæg betydelig fra denne, navnlig forsaavidt som den ikke medtager Stamfaderens Afkom paa Spindesiden, da dette jo ikke henhører til den Ussingske Slægt.

Trods al anvendt Umage for at faa Stamtavlen saa fuldstændig som mulig maa jeg beklage, at dette — særlig for det forrige Aarhundredes Vedkommende — ikke er lykkedes mig.

Sluttelig bringer jeg min Tak for den Velvilje, hvormed adskillige Medlemmer af Slægten have forsynet mig med Bidrag og Oplysninger.

 

             Kjøbenhavn, i Januar 1885.

                                                                 Tage Algreen-Ussing.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Stamtavlen blev i 1910 suppleret af Flemming Algreen-Ussing, der var broder til Tage. Denne stamtavle kan downloades via dette link.