Christian Mouritz Tüchsen (1743-1808) var født i Højer og omtales på side 9 i bogen.

Poul Bredo Grandjean (1880-1957) var født i København som søn af en komponist. Han studerede først musikhistorie, men fik gennem sin farbroder interesse for personalhistorie og var beskæftet med flere store personalhistoriske projekter, inden han i 1910 blev tilknyttet Rigsarkivet, hvor han var beskæftiget i 40 år. Han har fået udgivet et stort antal artikler og bøger med personalhistorisk indhold, herunder: "Stamtavle over Silke- og Klædekræmmer, Borgerkaptajn Christian Mouritz Tüchsen's Slægt", som indledes med: 

FORORD.

 

Nærværende Stamtavle fremkommer paa Foranledning af tre af Slægtens Medlemmer, Bogholder i Fredericia A. P. Tüchsen, Skibsingeniør O. E. Tüchsen og Købmand R. W. Tüchsen, som alle med utrættelig Interesse og Hjælpsomhed har lettet mig Arbejdet, sidstnævnte ved at stille en af ham tidligere samlet, skematisk Genealogi til min Disposition.

Efter at det ved Gennemgang af Silke- og Klædekræmmerlaugets Arkivalier i Raadhusarkivet var lykkedes mig at konstatere Christian Mouritz Tüchsens Afstamning fra den slesvigske By Højer, henvendte jeg mig til dette Steds Sognepræst, Hr. Pastor C. Rolfs, der med en sjælden Beredvillighed og Velvillie har meddelt en Række yderst værdifulde Uddrag, dels af Højer Kirkebog, dels af andre officielle Kilder. Hr. Pastoren bringes herved en hjertelig Tak.

I Slægten var Oprindelsen fra Højer forlængst glemt, skønt der i denne opbevares et Sølvbæger, der paa Midten bærer Indskriften Moritz Tüchsen Høyer og langs den øverste Rand Navnene Moridtz Moridtzen og Elena Moridtzes samt Aarstallet 1706. De to sidstnævnte Navne er maaske Morits Tüchsens Faddere eller Slægtninge, det nævnte Aar er jo hans Fødselsaar. Hvad Kvindelinierne angaar, er disse kun medtagne efter Arkivar i Asiatisk Kompagni P. C. Tüchsen.

Oplysninger om „Det Tüchsenfske Familieforbund* og „Vettes Legat* findes Side 30.

Alle Tilføjelser og Rettelser modtages med Tak.

 

                  Kjøbenhavn i Marts 1913.

                                                                                                               P. B. Grandjean,

                                                                                                        Registrator i Rigsarkivet.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link