Frederik Hjort (1863-1942) var født i Vemmelev på Sjælland og blev 1891 ejer af Bågegård ved Tommerup. Han var en meget aktiv foreningsmand og lokalhistoriker og har skrevet flere bøger og artikler, blandt andet "Beretning om Slægten Thura gjennem 300 Aar". Den udkom i 1894 og indledes med disse forord: 

Efter at have søgt Oplysninger om saavel de ældre, som de yngre Grene af Familien Thura baade i Arkiverne og ved Korrespondance med de nulevende Medlemmer af Familien, kom mig i Hænde en haandskreven Meddelelse om nogle af de ældre af Slægten, Thura, der er meddelt af daværende Sognepræst for Tommerup og Brylle paa Fyen, Pastor Christian Erik de Thurah. — Disse interessante Oplysninger ere aldeles paalidelige, som det har vist sig ved at sammenligne dem med, hvad der har staaet til min Raadighed af Data. saa jeg har ikke taget i Betænkning at lægge dette Haandskrift til Grund for denne Bog, som dog fattes betydeligt i at være fuldkommen, hvilket ingen bedre ved end jeg selv. Men for at Minderne om denne gamle Slægt, der, uagtet dens forholdsvis faa Medlemmer, dog har talt flere betydelige Mænd, som have gjort deres Fædreland Ære og Gavn, ikke skulle gaa i Forglemmelse, har jeg anset det for heldigt at udgive Bogen i Trykken; og maaske kan det have Interesse ogsaa udenfor Familiens Kreds.

Foruden de i denne Bog anførte Medlemmer af Familien Thura, bære ogsaa nogle Andre dens Navn; men om de vilkaarlig have antaget dette, eller om de maaske nedstamme fra nogen af Biskop Thuras Brødre, lader sig vel næppe oplyse. Heri ere kun de anførte, som bevislig ere Efterkommere af Familiens Stamfader og som saadanne have baaret det af ham antagne Familienavn.

 

          Baagegaard pr. Tommerup, den 2. Decbr. 1893.

 

                                                                     F. Hjort.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1925 udkom fortsættelsen "Beretning om Slægten Thura og dens Oprindelse gennem 400 Aar", der kan downloades via dette link.