Lauritz Alexander Schiøttz-Christensen (1863-1950) var født i Sorø som søn af en guldsmedemester og kom i dåben til at hedde Lauritz Alexander Christensen. Han supplerede senere med moderens ungpigenavn. Som 11-årig kom han på Sørø Akademis skole og gik ud 5 år senere med præliminæreksamen. I 1885 blev han cand. pharm., aftjente sin værnepligt og tog fat på arbejdslivet. Han prøvede kræfter med mange forskellige ting: Apoteksvæsen, organisationsarbejde bl.a. som formand for Pharmaceutisk Medhjælperforening, opfinder af og fabrikant af blod-melasse og kreaturfoder, redaktør af farmaceuternes blad, redaktør af Aalborg Stiftstidende og senere ejer af samme.   

Niels Hedin (1886-1942) kom til verden i Visborg nordøst for Hadsund som uægteskabelig søn af pigen Frederikke Mathilde Berg og gartner Jens Peter Vilhelm Jensen og kom i dåben til at hedde Niels Jensen. I 1909 blev han gift med Anna Karen Sørensen, der tilfældigvis var kusine til min mormor. Ved sin tidlige død var Niels Hedin apoteker i Brovst og blev omtalt i Vendsysselske Aarbøger af Carl Klitgaard, der nævner hans pragtværk "Hammer Bakker".

Hedin udarbejdede i 1933 "Familien L. Schiøttz-Christensens Slægtebog : Christensen fra Sorø, Schramm, Schiøttz, Krabbe" med fru Schiøttz-Christensen som udgiver. Bogen indledes med:

FORORD

 

Nærværende Skrift, Familien L. Schiøttz-Christensens Slægtebog, er, med skyldigst Hensyn til Udgiveren og hans Familie som primus inter pares, udarbejdet paa bred Basis som en genealogisk Haandbog til Brug for den enkelte.

I dette Skrift vil Slægtens Medlemmer og hvem anden, der maatte nære Interesse herfor, kunne oplede sig en Række personalhistoriske Data til Belysning af en lille soransk Haandværkerslægt, hvis Ejendommelighed det er, at den inden for et Milieu af iøvrigt jævn Borgerlighed har evnet spontant at frembringe Led af høj social Standard; men hertil har bidraget, i utvivlsomt ikke ringe Grad, Slægtens Hustruer, de paa flere Leder i Slægten indgiftede Kvinder af gamle, kendte og ansete Navne.

I sin endeligt afsluttede Form bestaar L. Schiøttz-Christensens Slægtebog af 5 Hovedafsnit. Hertil slutter sig, i Form af Bilag, Notelisten, Billedfortegnelsen og Navneregisteret. Yderligere er Skriftet forsynet med de nødvendige skematiske Slægttavler samt med et overdaadigt og morsomt Billedstof.

For at lette Læseren Opsøgelsen af Kildestederne er der i Skriftet ved hver Persons Fødsel (Daab), Vielse og Dødsfald (Begravelse) tilføjet Sognet, hvor Handlingen er foregaaet, saaledes at det kan ses, hvilken Kirkebog, det er, der indeholder de paagældende Data. I København og Frederiksberg, hvor Fødesogn og Daabssogn ofte ikke er det samme, er anført Daabssognet, der her er sat i Klamme. Begravelser er hist og her medtagne.

Værdifuld Støtte af arkivmæssig Art er ydet Skriftet fra først til sidst af Landsarkivet for Sjælland ved dets Kustode, Axel Nørlit, der har været utrættelig i sit Arbejde med at lede og støve i de ubarmhjertige københavnske Kirkebøger. Ogsaa de fortrinlige Fotos af gamle Dokumenter, der danner Basis for Bogens Indhold af Skriftbilleder, er fremkomne som Resultat af Axel Nørlits hele omhyggelige Metode.

Et Ord, der har Ærinde viden om, er Takken til alle, der med Raad og Daad har bistaaet ved Arbejdets Tilrettelæggelse.

Bogens Udgiver takkes. Uden økonomisk Grundlag var Skriftet ikke blevet til; men uden den yderste pekuniære Offervilje var Skriftet ejheller nogensinde naaet til den bogtekniske Højde, som sket er.

 

         Ultimo Juli 1933                                                                              NIELS HEDIN

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1933 udkom også "Farmacevten og Redaktøren L. Schiøttz-Christensen. 1863 17. Februar 1933". Du kan læse min artikel og downloade via dette link