Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "STEENBERG : Præsteslægten, der tog Navn efter Jacob Nicolai Steenberg" af Amalie Fibiger, 1942

Den fulde titel er: "STEENBERG : Præsteslægten, der tog Navn efter Jacob Nicolai Steenberg : Hs. Kgl. Majestæts Bogholder".

Bogen indledes med:

Den ældste Mand i Slægten, som man har kunnet opspore, er Jacob Nicolai Steenberg. Man ved ikke meget om ham udover, at han er født c. 1616 og jordet i Skovby ved Bogense den 14. November 1697. Efter ham tog denne Steenberg-Slægt sit Navn.

Hans Navn varierer paa følgende Maade: I Skiftet efter ham kaldes han Steenbierg, andetsteds Steenberg, ved Datteren Elsebeths Død skriver Thiis Ovesen hende Stenberg, Datteren Gertrud kaldes Steenberger.

Der kan vist ikke være megen Tvivl om, at Jacob Nicolai Steenbiergs Slægt er fra Sønderjylland, han har da heller ikke kunnet opspores i Kongeriget. Der findes iøvrigt i Angel en Landsby Steenbierg. Et Spor er maaske dette:

Paa Vesterholm, en Bondeby i Angel, levede i Begyndelsen af 1600 Tallet en Jordbruger Peter Rasch med Hustru Catrine Steinberg. Catrine Steinbergs Moder var af den adelige Slægt Bennich — (forgæves eftersøgt paa Landsarkivet, Borups Allé).

Deres Søn var den kendte Politimester i København Claus Rasch, * 22. August 1639 paa Vesterholm i Angel. Han var en Tid Medejer af Harridslevgaard ved Bogense, hvor Jac. Nic. Steenbierg samtidig henlevede sine sidste Dage.

Biogr. Lex. Pers. hist. Tidsskr. 1 R. 1 B. S. 278.

Claus Rasch døde 8. Januar 1705 paa Raschenborg, jordedes i Nyborg. Hans Moder Catrine Steinberg var allerede flere Aar i Forvejen flyttet til Nyborg, hvor hun døde 1683. 7. April s. A. blev hun nedsat i sin Søn, Claus Rasch’ Begravelse i Nyborg Kirke.

I Huset hos Claus Rasch var der en Slægtning af ham, Peter Nicolai Steinberg, der tillige var hans Fuldmægtig. Der rejses Tiltale mod Steinberg i 1686. Muligvis er denne Steinberg identisk med den senere Forpagter paa Bavelse, Peiter eller Peter Steenberg, der var Søn af Jac. Nic. Steenberg.

Det er muligt, at Catrine Steinberg er Jac. Nic. Steenbergs Søster — og at man ad dette Spor kan faa mere at vide om Slægtens Fortid.

 

           September 1941.

                                                                                                                 A. F.

Arne Würtzen har udlånt mig et eksemplar af bogen, som jeg på vegne Danske Slægtsforskere har scannet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.