Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten STEENSBERG og dens vestjyske Hjemsted" af Axel Steensberg, 1950

Axel Steensberg (1906-1999) kom til verden på Stensbjerg Mark i Sinding sogn ved Herning som søn af en husmand. Han tjente ved landbruget og efter ophold på Askov højskole, tog han faglærereksamen i historie og som 25-årig studentereksamen. Samtidig med, at han var assistent ved Nationalmuseet, forberedte han sig til eksamen i historie og geografi ved Københavs Universitet. Det førte ham til en fast tilknytning til Nationalmuseet, hvor han blev leder af 3. afdeling. I 1943 blev han dr. phil. på disputatsen Ancient Harvesting Implements og fra 1959-70 var han professor ved Københavns Universitet i et nyoprettet fag materiel folkekultur. Han fik udgivet flere titler om landbrugshistorie og i 1950 bogen om slægten Steensberg, som han indleder med:

FORORD

 

Nærværende lille Slægtsstudie er blevet til som en kulturhistorisk Undersøgelse af den gamle Gaard „Stensbjerg“ i Sinding Sogn ved Herning, hvis gamle Stuelænge i særlig Grad har interesseret mig som Museumsmand. Gennem mange Aar har jeg syslet med den Opgave at samle mundtlig Tradition og gennemgaa Arkiverne, og jeg skylder især to Mennesker en inderlig Tak for den Taalmodighed og Interesse, hvormed de har svaret paa mine mange Spørgsmaal. Det er min Farbror i Skælskør, fhv. Købmand Niels Chr. Steensberg, og min Faster Else Marie Johansen. Uden dem kunde Opgaven ikke være løst. Desværre naaede ingen af dem at se Optegnelser trykt i deres Helhed.

Den kulturhistoriske Del af dette Skrift har været offentliggjort i Tidsskriftet „Fortid og Nutid“ 1948. Slægtsundersøgelsen har jeg føjet til af Hensyn til Familiens Medlemmer og de Genealoger, som denne vestjyske Gaardmandsslægt kunde tænkes at interessere. Jeg beder mine Frænder og Venner undskylde, at Skriftet ikke blev færdigt til 150 Aars Jubilæet for Lars Steensbergs Overtagelse af Slægtsgaarden, der maa have fundet Sted i 1798.

 

                                                                                                   AXEL STEENSBERG

Arne Würtzen har lånt mig et eksemplar af bogen, som jeg på vegne Danske Slægtsforskere har scannet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.