Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Blade af en Familie-Krønike (Slægten SWANE)" af Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1923

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1923 fik de udgivet bind nr. XXXIX: "Blade af en Familie-Krønike (Slægten Swane)", der indledes med: 

INDLEDNING


Denne Bog er en Bearbejdelse af et Manuskript, i hvilket den i Februar 1922 afdøde fhv. Revisor Leo Swane har skildret sin Faders og Moders Slægt, Familierne Swane og Clausen, og fortalt sine Barndoms- og Ungdomserindringer, som knytter sig til disse. 

Manuskriptet har i overvejende Grad Karakteren af en „Slægtebog“; men ved Bearbejdelsen er det, som kun har Familieinteresse og ikke har Bud udover en snæver og intim Kres, blevet udskilt og forbigaaet, og alt det rige Stof fremdraget, som har almindelig Samfunds- og personalhistorisk Interesse og Værdi. 


                                                                                                                                            Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.