Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det SUHRSKE Hus i Kjøbenhavn 1749-1899 : Historiske Meddelelser" af C. Nyrop, 1899

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1899 fik han udgivet "Det Suhrske Hus i Kjøbenhavn 1749-1899", som han indleder med disse forord:

Det er ikke almindeligt, at et dansk Handelshus bliver et Hundrede, endsige halvandet Hundrede Aar gammelt. Huset Ryberg, med hvilket J. P. Suhr & Sön's Stifter synes at have staaet i Forbindelse, er forlængst forsvundet. Paa samme Maade forholder det sig med det Hemmertske Hus, der en Tid for J. P Suhr & Sön ejede Brede, og saaledes kunde der nævnes det ene store Handelshus efter det andet, der ikke bestod saa længe. Ja J. P. Suhr & Sön bekræfter selv paa en vis Maade Sætningen. Den Dag, det fylder halvandet Hundrede Aar, ophører del. Nærværende Skrift er da paa een Gang saavel et Jubilæumsskrift som et Mindeskrift.

Ved dets Udarbejdelse maatte det være min Opgave at faa Rede først paa Slægten og derefter paa Husets forskjellige Indehavere, hvad der krævede en Række Undersøgelser, ved hvilke jeg i høj Grad savnede den Tradition, der indtil for faa Aar siden skal have været saa levende. Kun een af Husets Indehavere, Etatsraad Theodor Suhr, var ved Fru Heibergs betydelige Værk „El Liv gjenoplevet" i Erindringen bleven en kjendt Skikkelse. Men ogsaa her maatte der lignende Undersøgelser til, da jeg velvilligt fik Raadighed over en Række af hans Hustru skrevne Breve, der indeholdt gode Bidrag til en Suplering af det Billede, Fru Heiberg har givet af Ægteparret.

Retningen, hvori mit Arbejde kom til at gaa, bestemtes i ikke uvæsentlig Grad herved, hvad der overfor den begrænsede Tid, der stod til Raadighed, har haft sin ikke ringe Betydning. Men derfor har jeg — selvfølgelig — ikke undladt at raadspörge ogsaa J. P. Suhr & Sön's fra 1799 bevarede Handelsbøger, dermed tilhørende Korrespondance nu ville overgaa til Kjøbenhavns Raadhusarkiv.

Hvad de nedenfor meddelte Fotogravurer angaar, ere Etatsraad O. B. Suhr og Hustrus udførte efter Fotografier, men de andre efter Malerier. Hvem der har malet Etatsraad J. P. Suhr og hans Sön, Grosserer O. B. Suhr, vides ikke; Fru Dorothea Suhrs Billede er malet af Gertner, Etatsraad Theodor Suhrs af Marstrand, Generalkonsul Julius Holmblads og Etatsraad S. V. Isbergs af Prof.H. C. Jensen.

   I November 1899                                                                       C. NYROP 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.