Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En SLESVIGSK Slægt" af Sofus Elvius, 1911

Sofus Elvius (1848-1921) var født i København som søn af en lærer og cand. theol. og kom i dåben til at hedde Sophos Helenos Elvius. Han blev en kendt genealog, der fik udgivet flere anerkendte værker, bl.a. "En slesvigsk Slægt" med undertitel Andreas Collstrop • Jes P. Maag • Johan Petersen • Hans Pay • Søren Chr. Sundorph og deres Efterkommere.

Bogen indledes med følgende forord:

1 1876 udgav Overretsprokurator Julius Maag: »Stamtavle over Efterkommerne af de fire Søskende: Andreas Collstrop, Grosserer i Kjøbenhavn, 1742—1820. Catharina Lauesdatter, gift Maag, i Aabenraa, 1745—1828. Gunder Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tønder Amt, 1749—1817. Mette Christine Lauesdatler, gift Pay og Sundorph, i Kjø­benhavn, 1752—1834.«


10 Aar efter udsendte han en ny og forbedret Udgave, og i Fortalen til denne skriver han: »Jeg har overdraget Stamtavlens Fortsættelse til den unge Mand, Niels Peter Ernst, Gymnasiast paa Herlufsholm, der til Sommer vil optræde i Kjøbenhavn som Studiosus med. & chir.« — Denne er nuværende Overlæge Ernst, som med stærk og smuk Slægtsfølelse og venlig Erindring om sin Onkel har foranlediget, at nærværende Arbejde fremkommer med pekuniær Støtte fra flere Medlemmer af Slægten.


Overlæge Ernsts Opfordring til mig om at paatage mig Udarbejdelsen fulgte jeg gjerne, dels paa Grund af det venskabelige Forhold, jeg havde staaet i til Overretsprokurator Maag, en fint tænkende og varmt følende Personlighed, dels fordi jeg blev stillet helt frit med Hensyn til Udarbejdelsen.


Navnlig de ældre Led har jeg behandlet udførligt, da det var saa dygtige og fortræffelige Personer, at deres Forhold burde fremdrages til Efterfølgelse for deres Efterkommere.


Slægten er, som Titlen viser, fra Slesvig og har de Egenskaber, som særlig udmærke denne Del af Nationen: Driftighed, Flid og Udholdenhed, dertil Nøjsomhed og Trofasthed — den hører hjemme blandt de Familier, af hvilke jeg for en Aarrække siden har samlet en Del i »Danske patriciske Slægter«, det er saadanne Familier, som paa Handelens, Industriens, Landbrugets, Administrationens eller andre Omraader have indtaget fremragende Stillinger, og som have haft tilstrækkelig Livskraft til at modstaa Tidens nivellerende Strømninger.


Der er nu til Dags langt flere officielle Kilder at ty til end tidligere, det gjælder blot om at finde og udnytte dem, men til Gjengæld ere de Oplysninger, man kan faa hos Familiernes Medlemmer, kun faa og tarvelige. Slægtsinteressen er nu forbavsende lille og desværre stadig aftagende, mange Mennesker kjende ikke det mindste til deres Forfædre eller omtale disse med den største Ligegyldighed — allerede Overetsprokurator Maag skrev for 25 Aar siden: »I det Hele taget har jeg ikke erfaret nogen større Interesse for Stamtavlen (undtagen hos nogle Personalhistorikere af Profession), medens jeg dog troer, at den har været idet mindste Nogle til Fornøielse og Enkelte endda til Nytte.«


Den i Slesvig nu levende Gren af Slægten — 3. Afsnit — har vist stor Interesse for Arbejdet, navnlig skylder jeg Gaardejer og Lærer i Søvang Joh. Fr. Demant og Parcellist paa Hynding-Dam Andr. J. Hinrichsen Tak for mange værdifulde Oplysninger.


Foruden nogle Prospekter — deriblandt af Aabenraa med Slægtens Hjemstavn Colstrup — findes der en Del Portrætter. Grænsen er sat ved 3. Generation. Desværre er der ikke saa mange som ønskeligt; thi uagtet indtrængende Henvendelser har det ikke været muligt hos adskillige af Familiens Medlemmer at vække Interessen for ved Billeder al bevare et synligt Minde om deres Forfædre, skjøndt Arbejdet med at skaffe saadanne og Udgiften derved kun er ringe.

 

                                                                                                            SOFUS ELVIUS

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.